/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : โควตา 6 คณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต []

วิว
    สวัสดีค่ะ TCAS 63 รอบ 2 หรือว่ารอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับทั้งหมด 6 คณะ รวมแล้ว 640 ที่นั่ง โดยบางสาขาไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ และมีบางสาขาที่กำหนด GPA รายวิชาไว้ด้วย สมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ไปดูรายละเอียดการรับกันเลยค่ะ
 
คณะที่เปิดรับและรายละเอียดการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) จำนวน 20 คน
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษาฯ นครนายก) จำนวน 20 คน
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษาฯ ลำปาง) จำนวน 20 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon คะแนนภาษาอังกฤษ 30%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon O-NET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 20%     
 ทดสอบ Icon PAT5 30%

 
คณะพยาบาลศาสตร์    
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน  
 ทดสอบ Icon เรียนที่อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตวิทย์ และอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5 - 29 กก./ตร.ม.
 ทดสอบ Icon มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 ทดสอบ Icon O-NET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 20%     
 ทดสอบ Icon PAT2 30%

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

 
คณะวิทยาการจัดการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวน 20 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะ / รางวัลจากการประกวด
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ หรืองานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย


สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 ทดสอบ Icon ผู้ชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
 ทดสอบ Icon มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 ทดสอบ Icon ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
 ทดสอบ Icon มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษาฯ ลำปาง)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon ONET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 50%
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 ทดสอบ Icon ผู้ชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
 ทดสอบ Icon มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษาฯ หัวหิน)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 100 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon ผู้ชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. ผู้หญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
 ทดสอบ Icon มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง โดยใช้เกณฑ์การคำนวนส่วนค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 
โรงเรียนการเรือน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 40 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือ GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหาร หรือศิลปประดิษฐ์ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 40 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือ GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 20 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon GAT(ENG) ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหารการกำหนดและการประกอบอาหาร
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon O-NET 30%
 ทดสอบ Icon GPAX 20%
 ทดสอบ Icon GAT 20%     
 ทดสอบ Icon PAT1 15%  
 ทดสอบ Icon PAT2 15%  
 ทดสอบ Icon ผู้ชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้หญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 ทดสอบ Icon มีค่า BMI อยู่ระหว่าง 19.5 - 24.9 กก./ตร.ม.
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ GPA วิชาภาษาอังกฤษ 2.50    
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษาฯ ตรัง)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ GPA วิชาภาษาอังกฤษ 2.50    
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษาฯ ลำปาง)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ GPA วิชาภาษาอังกฤษ 2.50    
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
 ทดสอบ Icon เปิดรับ จำนวน 30 คน  
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ GPA วิชาภาษาอังกฤษ 2.50    
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหาร หรือศิลปประดิษฐ์ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 
ปฏิทินโครงการ

 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.สวนดุสิต #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #โควตา #โควต้า #โควต้า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?