/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (8 โครงการ) []

วิว
    สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เฟิร์นมีรายละเอียดของ โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาฝากค่ะ โดยจะมีทั้งแบบรับเป็นกลุ่มคณะ และรับเป็นโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดรับสมัคร 6 ก.พ. - 18 มี.ค.63 ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รับจำนวน 70 คน
    2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับจำนวน 30 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 63 วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon สำหรับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมี GPAX, คะแนนสอบวิชาสามัญ และสอบสัมภาษณ์ คะแนนรวมตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป
ทดสอบ Icon  รายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คลิก
 
กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  20  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิต 1 หรือคณิต 2 และภาษาอังกฤษ
 
หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  20  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon  มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา คณิต 1 หรือคณิต 2 และ ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทดสอบ Icon ายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คลิก
 
กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  90  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ภาษาอังกฤษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  90  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ภาษาอังกฤษ
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  70  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ภาษาอังกฤษ
 
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 50  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ ลวิชาสังคมศึกษา คณิต 1 หรือคณิต 2 และ ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คลิก
 
กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 300  คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และ ภาษาอังกฤษ
 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 90 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. (ทุกแผนการเรียน)
 ทดสอบ Icon มี GPAX  ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon ส่วน ปวส. มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 90 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. (ทุกแผนการเรียน)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon ส่วน ปวส. มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
 
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 10 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างโยธา สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ Icon ม.6 ปวช. และ ปวส. มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน 80 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
 ทดสอบ Icon มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป และวิชาคณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น SAT, TU-GET, TOEFL, IELTS, TOEIC อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 ทดสอบ Icon รับจำนวน  5  คน
 ทดสอบ Icon ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 ทดสอบ Icon มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คลิก
 
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ทดสอบ Icon จำนวนเปิดรับ 200 คน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
 
กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :
    1.สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล รับจำนวน 60 คน
    1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล รับจำนวน 10 คน
ทดสอบ Icon  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
ทดสอบ Icon  โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทดสอบ Icon  มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทดสอบ Icon  มีคะแนนสอบวิชาสามัญ ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 และ ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon  รายละเอียดกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
คลิก
 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ทดสอบ Icon  ต้องมีความสามารถและผลงานด้านกีฬา มีชนิดกีฬา ดังนี้

 
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับ :

 
ทดสอบ Icon  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สมัครได้ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon ส่วนแผนการเรียนศิลป์ สมัครได้ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา คลิก
 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สมัครได้ทุกสาขา
 ทดสอบ Icon ส่วนแผนการเรียนศิลป์สมัครได้ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน
 ทดสอบ Icon มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของโรงเรียน
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ คลิก
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=baifern

พี่ใบเฟิร์น - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #โควตา #โควต้า #โควต้า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?