/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (10 โครงการ ทุกวิทยาเขต) []

วิว
    สวัสดีค่ะ TCAS 63 รอบ 2 หรือว่ารอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีเปิดรับสมัครรวมแล้วกว่า 10 โครงการ มีทั้งแบบกำหนดพื้นที่และรับทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัคร 6-21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่มีบางโครงการที่สมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าลืมเช็กในระเบียบการอีกครั้งกันนะคะ
 
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
คณะที่เปิดรับ ม.6

 
คณะที่เปิดรับ ปวช.3

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
 ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT , วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon สมัครได้ 4 คณะ/สาขาวิชา ตามลำดับความต้องการ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
 
2. โครงการรับสมัครนร.เรียนดีและนร.ต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
คณะที่เปิดรับ
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในประเทศ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon หนักฐานการสอบภาษาอังกฤษ TOFEL, IELTS, CAE, FCE, TU-GET, CU-TEP

สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนในต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon SAT ไม่ต่ำกว่า 900 หรือผ่าน A
 ทดสอบ Icon GED ในแต่ละราบวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon หนักฐานการสอบภาษาอังกฤษ TOFEL, IELTS, CAE, FCE, TU-GET, CU-TEP
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
3. โครงการช่อศรีตรัง 1
คณะที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET, วิชาสามัญ หรือ SAT, ACT, GSAT ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนไม่น้อยกว่า 30% อย่างน้อยสองในสามวิชา
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
4. โครงการ Phuket International Admission
คณะที่เปิดรับ
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติตามที่คณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
5. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้
คณะที่เปิดรับ

    คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรไทย)
    คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
6. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะที่เปิดรับ

 
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่ศึกษาในต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 ทดสอบ Icon มี GPAX GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
7. โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ คณะวิทยาศาสตร์
คณะที่เปิดรับ

    คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปี 2662
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษาของศูนย์ สอวน. หรือจากสถาบัน สสวท.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าหอพัก)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
8. โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะที่เปิดรับ

    คณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปี 2662
 ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าหอพัก)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
9. โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
คณะที่เปิดรับ

 
 ทดสอบ Icon มี GPAX GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon แข่งขัดโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
10. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
คณะที่เปิดรับ

 
 ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ภาคใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยโครงการ วมว.
 ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี GAT PAT2
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
รายละเอียดโครงการทั้งหมด คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลานครินทร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #รับตรง ม.อ. #โควตา #โควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?