/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (13 โครงการ) []

วิว
    สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับใน TCAS รอบ 2 อีก กว่า 13 โครงการ มีทั้งแบบกำหนดพื้นที่และรับทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัคร 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการกันเลยค่ะ
 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX  ดังนี้ 
    1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
    3.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50

 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT และวิชาสามัญ
 ทดสอบ Icon ต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ในสาขาต่าง ๆ และมีประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่สมัคร 
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon มีสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX ดังนี้ 
    1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
    2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ไม่ต่ำกว่า 2.00
    3.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีผลสอบ GAT และวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ มีผลสอบ GAT  และวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสอบ GAT  PAT 5 และวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  หรือ เทียบเท่า
 ทดสอบ Icon มี GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 ทดสอบ Icon มีสอบวิชาความถนัด และ สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon ต้องผ่านโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในสาขาวิชา
 ทดสอบ Icon ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร อย่างน้อย 1 ค่าย หรือ
 ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขัน ในระดับชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  ในปีการศึกษา 62
 ทดสอบ Icon มี GPAX  ดังนี้ 
    1.สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    3.สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
    4.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.75

 ทดสอบ Icon เฉพาะสาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 
 ทดสอบ Icon เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงผลงานหรือรางวัลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
โครงการนักกีฬา
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  
 ทดสอบ Icon มี GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 ทดสอบ Icon ยกเว้นสาขาวิชาจิตวิทยา และ สาขาวิชากายภาพบำบัด มี GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT  และวิชาสามัญ 9 วิชา 
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสอบ GAT  PAT 5  และวิชาสามัญ 9 วิชา
 ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด มีผลสอบ GAT  PAT 2  และวิชาสามัญ 9 วิชา
 ทดสอบ Icon ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา  ไม่ใช้ผลสอบ GAT  และวิชาสามัญ 9 วิชา
 
โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT / วิชาสามัญ
 ทดสอบ Icon มีสอบสัมภาษณ์

 
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ :

 
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT / วิชาสามัญ
 ทดสอบ Icon มีสอบสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon บางสาขาใช้ผลสอบ O-NET
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ (12 สาขาวิชา)
 ทดสอบ Icon ต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon เขียนแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงมีความตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาที่สมัครในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งหน้ากระดาษ A4
 ทดสอบ Icon เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาฟิสิกส์ จะต้องมีประสบการณ์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ 
 ทดสอบ Icon ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ยกเว้นสาขาคณิตศาสตร์ และ สาขาฟิสิกส์
 
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือ ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาชาวิชากำหนด
 
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : 
    คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม  และ สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว หรือ จังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา หรือจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศพม่า ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ ไม่ใช้ผลสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 
 ทดสอบ Icon ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00  ต้องมีผลสอบGAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
 
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
 ทดสอบ Icon มีทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
 ทดสอบ Icon มีการสอบสัมภาษณ์
 
โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”
 ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : 
    คณะมนุษยศาสตร์     
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
    คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปี 62 
 ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มีใช้ผลสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาในบางคณะ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการทั้งหมด คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=baifern

พี่ใบเฟิร์น - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #TCAS63 #รับตรง63 #รับตรง #รับตรง มศว #โควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?