/>
ซ่อน
แสดง

มาดูกัน! เกรดเท่าไหร่ ถึงสมัคร ‘มหิดล’ รอบโควตาได้ []

วิว
         สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการสมัคร TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตา และหนึ่งในคุณสมบัติผู้สมัครที่หลายๆ คนกังวลก็คงจะหนีไม่พ้น 'เกรดเฉลี่ยสะสม' หรือ GPAX ที่มักจะเป็นด่านแรกที่แต่ละคณะใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งวันนี้พี่แนนนี่จะพาน้องๆ มาดูเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยมหิดลในรอบนี้กัน
 

 
          ต้องบอกก่อนว่า เกรดเฉลี่ยสะสมช่วงม.ปลายสำคัญมากๆ มักเป็นด่านแรกในการคัดเลือก เพราะว่าหลายๆ คณะตั้งเป็นคุณสมบัติข้างต้น เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องผ่านให้ได้ก่อน ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมของน้องๆ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่แต่ละคณะกำหนดไว้ น้องๆ ก็จะไม่ได้รับโอกาสเข้าไปพิจารณา แม้ว่าคะแนนสอบอื่นๆ ของน้องจะสูงมากก็ตาม ดังนั้นมาดูกันว่าใน TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้เท่าไหร่บ้าง
 
2.00
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   
2.25
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
   
2.50
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาธรณีศาสตร์
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
   
2.70
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
   
2.75
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   
3.00
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น)
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (โครงการโรงเรียนที่อยู่ในจ.สมุทราปราการ)
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ราชบุรี
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
   
3.50
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์)
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   
          นอกจากนี้ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่เปิดรับในรอบโควตานี้ แบบไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำด้วย
 
          คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยมหิดลใน TCAS รอบที่ 2 ไม่ได้มีแค่ 'เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ' เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บางคณะ บางสาขาวิชายังกำหนดขั้นต่ำเกรดเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มวิชา (GPA) และ/หรือ ขั้นต่ำคะแนนสอบต่างๆ อีกด้วย อย่าลืมอ่านระเบียบการให้รอบคอบนะคะ
          ส่วนน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครรอบนี้มาแชร์กันหน่อยว่าได้เกรดเท่าไหร่กันบ้าง ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไหมนะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #โควตามหิดล #TCAS63 #มหิดล #รับตรงมหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?