/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : โควตา 23 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวม 5,238 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝากเช่นเคย คือ โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดรับในปี 63 นี้กว่า 23 โครงการย่อย รวมแล้ว 5,238 ที่นั่ง สมัคร 6 - 14 ก.พ.63 ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติต่างกัน ก่อนสมัครน้องๆ อย่างลืมเช็กระเบียบการอีกครั้งนะคะ
 

โครงการและคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 2
โควตาภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

โครงการรับร่วมกับโควตาภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD : community track)
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD : inclusive track)
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย คณะเทคนิคการแพทย์

โครงการชาวไทยภูเขา
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์

โครงการรับนักเรียนพิการ
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์

โครงการพิเศษอื่นๆ
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโครงการทายาทนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิกเฉพาะทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการสื่อสารกระจายโอกาส คณะการสื่อสารมวลชน
 
ทดสอบ Icon โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

โครงการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (พสวท.)
 
ทดสอบ Icon โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ
โควตาภาคเหนือ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนมัธยมเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT , วิชาสามัญ, O-NET ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ และคณะนิติศาสตร์ ต้องมีผลสอบวิชาเฉพาะที่คณะจัดสอบเอง
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติโควตาภาคเหนือ คลิกที่นี่

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียนเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตน ทดสอบ Icon เพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี
 
ทดสอบ Icon หากผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร ตลอดหลักสูตรการศึกษา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติโครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่

โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon เป็นผู้มีความสามารถทางกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ ปี 63
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก, ทีมชาติ, เยาวชนทีมชาติ หรือตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon มีผลงานการแข่งขันด้านกีฬา ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประวัติทางด้านการแข่งขันกีฬา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติโครงการนร.ผู้มีความสามารถด้านกีฬา คลิกที่นี่

โครงการชาวไทยภูเขา
 ทดสอบ Icon พื้นที่ 15 จังหวัดที่กำหนด มีดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย จาก 9 ชาติพันธุ์ ดังนี้ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี
 
ทดสอบ Icon ต้องเกิด หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบัน ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
บิดามารดา / ผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติโครงการชาวไทยภูเขา คลิกที่นี่

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #โควตาภาคเหนือ #โควตา ม.เชียงใหม่ #โควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?