/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รับทุกคณะ รวม 1,751 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับใน TCAS 63 รอบ 2 ทุกคณะเลยค่ะ โดยจะมีเปิดรับแบบแยกคณะ และรับรวมแบบโควตา ซึ่งแต่ละโครงการมีการเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน อย่าลืมเช็กระเบียบการดีๆ นะคะ ตอนนี้ไปดูรายละเอียดการรับกันเลยค่ะ
 

โควตารับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ทดสอบ Icon สมัคร 6 - 21 ก.พ.63
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ (รวม 52 ที่นั่ง)
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    คณะบริหารและการจัดการ
    วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
    วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
    คณะศิลปศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางกีฬา ตรงตามที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
ทดสอบ Icon
 คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ (รวม 210 ที่นั่ง)
โควตาที่เปิดรับ
1.โควตานักเรียนพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และภาคกลาง

2.โควตาบุตร-หลานเกษตรกร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตร-หลานของผู้ประกอบอาชีเกษตรกรทั่วประเทศ

3.โควตาโรงเรียน MOU
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่เป็น MOU กับ สจล.

4.โควตาผลการเรียนดี
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.โควตาบุตรหลานของบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่เป็นบุตร-หลานของบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ทดสอบ Icon
 รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 2 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ  22  สาขาวิชา รวม 385 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช.สายช่าง
 
ทดสอบ Icon มี GPAX อยู่ในอันดับมากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 6 - 24 ก.พ.63
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (รวม 114 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
    สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
    สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
    สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ
    สาขาวิชานิเทศศิลป์
    สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
    สาขาวิชาการถ่ายภาพ
    สาขาวิชาจิตรกรรมมีเดียอาตส์
    สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
    สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด

โควตาที่เปิดรับ
1.โควตาสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก 13 จังหวัด
2.โควตาสถานศึกาาที่ทำ MOU ร่วมกับสถาบัน
3.โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ

รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 2 มี.ค.63
โควตาสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (รวม 70 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
    สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
    สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ
    สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
    สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตา
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพครู
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (รวม 175 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
    สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

โควตาที่เปิดรับ
1.โควตาโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด

2.โควตาทายาทเกษตรกร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon เป็นทายาทของเกษตรกร มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

3.โควตานักเรียนบุตรบุคลากร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

4.โควตานักเรียนพิการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon
 รายละเอียดโควตาทั้ง 4 โครงการ คลิกที่นี่

5. โควตาบัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เรียนอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโควตาบัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
โควตาที่เปิดรับ
1.โควตาบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์

 
ทดสอบ Icon เปิดรับ 8 สาขาวิชา รวม 8 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เรียนอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโควตาบัณฑิตคืนถิ่น คลิกที่นี่

2.โควตาช้างเผือก
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ 8 สาขาวิชา รวม 102 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ สจล.
 
ทดสอบ Icon โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียน ตามจำนวนโควตาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon อยู่ในอันดับมากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโควตาช้างเผือก คลิกที่นี่

3.โควตาเรียนดี
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ 8 สาขาวิชา รวม 88 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโควตาเรียนดี คลิกที่นี่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
โควตาสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รวม 70 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
    สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นโรงเรียนที่มีข้อตกลง MOU ร่วมกับสถาบันฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบันฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นโรงเรียนที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์โควตามาถึงคณะฯ หรือสถาบันฯ โดยตรง
 
ทดสอบ Icon เป็นโรงเรียนที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดฝนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 - 27 ก.พ.63
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รวม 90 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

โควตาที่เปิดรับ
1.โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

2.โควตาโรงเรียน MOU
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล.

3.โครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. หรือ
 
ทดสอบ Icon เป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิก สอวน. ในสาขาคณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
สอบได้ลำดับที่ 1-45 ของโอลิมปิก สอวน. ในสาขาคณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
 
ทดสอบ Icon มีสิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านรอบ 2 ของโอลิมปิด สสวท.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะการบริหารและจัดการ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 10 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ (รวม 140 ที่นั่ง)
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล. และคณะฯ
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 35 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล. และคณะฯ หรือ
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต จำนวน 25 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ 2 สาขาวิชา รวม 90 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และฟิสิกส์ ตรงตามที่โครงการฯกำหนด
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 6 - 27 ก.พ.63
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รวม 90 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชานวัคกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

โควตาที่เปิดรับ
1.โควตาเรียนดี
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA (ภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

2.โควตาโรงเรียนในเครือข่าย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA (ภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนเครือข่าย MOU ที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล.
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวน 7 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สจล. #สจล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?