/>

โค้งสุดท้าย! เตรียมสอบ O-NET เวลาอ่านน้อย แต่ยังได้คะแนนเยอะกว่าที่คิด []

วิว
    สวัสดีค่ะ จะถึงเวลาสอบ O-NET แล้วนะคะ เตรียมตัวสอบพร้อมกันหรือยังเอ่ย น้อง ๆ หลายคนคงกำลังประสบปัญหาที่ว่า ใจนถึงตอนนี้ยังอ่านหนังสือไม่ถึงไหนเลย  กลัวจะอ่านไม่ทัน น้อง ๆ ไม่ต้องเครียดเกินไปนะคะ เพราะวันนี้พี่ฟอร์ยได้เจาะลึกพาร์ทที่มีคะแนนมากที่สุดในแต่ละวิชาของ O-NET มาให้แล้ว จะได้ไปวางแผนกันต่อถ้าเวลาเหลือเท่านี้ ควรไปเร่งที่พาร์ทไหนดี
 

 
                                                              วิชา ภาษาไทย                                                             
จำนวน 80 ข้อ ข้อสอบมี 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 
2. รูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
โดยพาร์ทที่น่าสนใจ ฟิตทำคะแนนมากสุดเรียงลำดับลงไป มีดังนี้
 
1.   เรื่อง การอ่าน :  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิด เพื่อนำไปใช้การตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ปรนัย   20 ข้อ 40 คะแนน
            ทดสอบ Icon อ่านจับใจความวรรณคดี วรรณกรรม
            ทดสอบ Icon ตีความ แปลความเรื่องที่อ่าน
            ทดสอบ Icon ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียน

ตัวอย่างข้อสอบ

 
2.   เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย : เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา   ปรนัย  21 ข้อ เลือกคำตอบจากแต่ละหมวด 6 ข้อ รวม 27 ข้อ 27 คะแนน
            ทดสอบ Icon ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 
            ทดสอบ Icon ลักษณะของภาษาไทย เสียงในภาษาไทย
            ทดสอบ Icon ความหมายของคำ พยางค์และคำ
            ทดสอบ Icon หลักการใช้ถ่อยคำ  สำนวน ประโยค
            ทดสอบ Icon หลักการสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย
            ทดสอบ Icon ระดับภาษา คำราชาศัพท์ คำสุภาพ
            ทดสอบ Icon หลักการแต่งโครง ร่าย ฉันท์

ตัวอย่างข้อสอบ

 
รูปแบบข้อสอบทั้งหมดของวิชา ภาษาไทย คลิก ตัวอย่างข้อสอบ คลิก
 
                                                           วิชา สังคมศึกษา                                                            
จำนวน  90 ข้อ ข้อสอบมี 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
โดยพาร์ทที่น่าสนใจ ฟิตทำคะแนนมากสุดเรียงลำดับลงไป มีดังนี้

1.   เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม : รู้ และเข้าใจ ประวัติความสำคัญศาสดา หลักธรรม ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น ปรนัย  13 ข้อ รวม 14 คะแนน
            ทดสอบ Icon การตรัสรู้ การก่อตั้ง  วิธีการสอน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
            ทดสอบ Icon พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
            ทดสอบ Icon พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท มุ่งประโยชน์สุข และสันติภาพ
            ทดสอบ Icon พระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
            ทดสอบ Icon หลักธรรมที่สำคัญของแต่ละศาสนา

ตัวอย่างข้อสอบ

 
2.   เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม : เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี   ปรนัย  12 ข้อ รวม 13 คะแนน
            ทดสอบ Icon กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว นิติกรรมสัญญา 
            ทดสอบ Icon กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นต้น ข้อตกลงระหว่างประเทศ
            ทดสอบ Icon ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม
            ทดสอบ Icon การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
            ทดสอบ Icon ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล

ตัวอย่างข้อสอบ

 
3.   เรื่อง ภูมิศาสตร์ : เข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   ปรนัย  11 ข้อ รวม 12 คะแนน
            ทดสอบ Icon สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ บนโลก
            ทดสอบ Icon วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            ทดสอบ Icon การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            ทดสอบ Icon มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
            ทดสอบ Icon บทบาทขององค์การ และการประสานงานร่วมมือทั้งในประเทศ นอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างข้อสอบ

 
รูปแบบข้อสอบทั้งหมดของวิชา สังคมศึกษาฯ คลิก ตัวอย่างข้อสอบ คลิก
 
                                                            วิชา ภาษาอังกฤษ                                                           
จำนวน  80 ข้อ รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
โดยพาร์ทที่น่าสนใจ ฟิตทำคะแนนมากสุดเรียงลำดับลงไป มีดังนี้

1.   เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร : เข้าใจ ตีความเรื่องที่ฟัง อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลประโยคและข้อความ   ปรนัย    16 ข้อ รวม 20 คะแนน
            ทดสอบ Icon การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิตาราง อักษรย่อการเขียนอธิบาย โดยใช้ Comparison of adjectives / adverbs / Contrast : but, although, however, Logical connectives เช่น caused by consist of. etc.
            ทดสอบ Icon เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี
            ทดสอบ Icon การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์
            ทดสอบ Icon การใช้ skimming / scanning / guessing / context clue
            ทดสอบ Icon ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น
            ทดสอบ Icon การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง 
            ทดสอบ Icon if clauses
            ทดสอบ Icon คำสันธาน (conjunctions)
            ทดสอบ Icon Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, everyone, one, ones etc.
            ทดสอบ Icon Tenses: present simple / present continuous / present perfect / past simple / future tense etc.

ตัวอย่างข้อสอบ

 
2.   เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น   ปรนัย   13 ข้อ รวม 16.25 คะแนน
            ทดสอบ Icon ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก การสนทนา เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและคนใกล้ตัว
            ทดสอบ Icon คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน
            ทดสอบ Icon การเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
            ทดสอบ Icon ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก
            ทดสอบ Icon คำศัพท์ สำนวน ประโยคเปรียบเทียบ

ตัวอย่างข้อสอบ

 
3.   เรื่อง ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น : ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ปรนัย   11 ข้อ รวม 13.75 คะแนน
            ทดสอบ Icon ค้นคว้า / สืบค้น การบันทึก การสรุป แสดงความคิดเห็น
            ทดสอบ Icon นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ตัวอย่างข้อสอบ
 
 
รูปแบบข้อสอบทั้งหมดของวิชา ภาษาอังกฤษ คลิก ตัวอย่างข้อสอบ คลิก
 
                                                           วิชา คณิตศาสตร์                                                          
จำนวน 40 ข้อ ข้อสอบมี 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
2. รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 8 คำตอบ
โดยพาร์ทที่น่าสนใจ ฟิตทำคะแนนมากสุดเรียงลำดับลงไป มีดังนี้

1.   เรื่อง พีชคณิต : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา ปรนัย 5 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ รวม 7 ข้อ 27.5 คะแนน
            ทดสอบ Icon แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์
            ทดสอบ Icon การให้เหตุผล
            ทดสอบ Icon สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
            ทดสอบ Icon ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
            ทดสอบ Icon อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต

ตัวอย่างข้อสอบ

 
2.   เรื่อง พีชคณิต : เข้าใจ และวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   ปรนัย  7 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ รวม 9 ข้อ 22.5 คะแนน
            ทดสอบ Icon เซต และการดำเนินการของเซต
            ทดสอบ Icon การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย
            ทดสอบ Icon กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
            ทดสอบ Icon ลำดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
            ทดสอบ Icon ลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต

ตัวอย่างข้อสอบ

 
3.   เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น : เข้าใจ และใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล   ปรนัย   5 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ รวม 6 ข้อ คะแนน 15 คะแนน
            ทดสอบ Icon ค่ากลางของข้อมูล
            ทดสอบ Icon การวัดการกระจายของข้อมูล
            ทดสอบ Icon การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ

 
รูปแบบข้อสอบทั้งหมดของวิชา คณิตศาสตร์ คลิก ตัวอย่างข้อสอบ คลิก
 
                                                           วิชา วิทยาศาสตร์                                                            
จำนวน 44 ข้อ ข้อสอบมี 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
2. รูปแบบเลือกคำตอบเชิงซ้อน
โดยพาร์ทที่น่าสนใจ ฟิตทำคะแนนมากสุดเรียงลำดับลงไป มีดังนี้

1.   เรื่อง สารและสมบัติของสาร : เข้าใจหลักการ และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดปฏิกิริยา   ปรนัย  5 ข้อ เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ รวม 6 ข้อ 15 คะแนน
            ทดสอบ Icon ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปในชีวิตประจำวัน
            ทดสอบ Icon อธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
            ทดสอบ Icon ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
            ทดสอบ Icon อธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นน้ำมันดิบ
            ทดสอบ Icon อธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์
            ทดสอบ Icon อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ำมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก

ตัวอย่างข้อสอบ

 
2.   เรื่อง พลังงาน : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปรนัย   7 ข้อ รวม 14 คะแนน
            ทดสอบ Icon อธิบายสมบัติของคลื่นกล
            ทดสอบ Icon อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
            ทดสอบ Icon การเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง  ความเข้มของเสียง การได้ยิน คุณภาพเสียง
            ทดสอบ Icon มลพิษทางเสียงที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ และวิธีป้องกัน
            ทดสอบ Icon คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
            ทดสอบ Icon ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน
            ทดสอบ Icon อธิบายชนิด และสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตรังสี

ตัวอย่างข้อสอบ

 
3.   เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต : เข้าใจกระบวนการ และความสำคัญของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ปรนัย    4 ข้อ เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ รวม 5 ข้อ 13 คะแนน
            ทดสอบ Icon อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
            ทดสอบ Icon ผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
            ทดสอบ Icon กระบวน และผลการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ตัวอย่างข้อสอบ

 
รูปแบบข้อสอบทั้งหมดของวิชา วิทยาศาสตร์ คลิก ตัวอย่างข้อสอบ คลิก
 
    เป็นยังไงกันบ้างคะน้อง ๆ กับรายละเอียดการสอบแต่ละวิชาของ O-NET ที่พี่ฟอร์ยได้เจาะลึกพาร์ทที่น้องควรอ่านเป็นลำดับต้น ๆ เพื่อใช้โกยคะแนนให้ได้มากที่สุด ถึงเหลือเวลาอ่านน้อยก็สามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะ ๆ ได้ ลองอ่านตามกันดูค่ะ พี่ฟอร์ยขอให้น้องสู้ ๆ ทำข้อสอบอย่างเต็มที่นะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #O-NET #ONET #O-NET63 #แนวข้อสอบo-net #สอบo-net

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?