/>

TCAS 63 รอบ 2 : หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 10 คณะ รวม 567 ที่่นั่ง []

วิว

สวัสดีค่ะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับ หลักสูตรนานาชาติรอบ Admissions (ของจุฬาฯ) อยู่ทั้งหมด 10 คณะ แบ่งเป็น 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 567 ที่่นั่ง โดยเปิดรับสมัครพร้อมกัน 6 ก.พ.-23 มี.ค.นี้ ไปดูรายละเอียดของแต่ละคณะกันเลยค่ะ
 

คณะอักษรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (รับ 52 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, ACT]
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (รับ 44 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบ CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 440 คะแนน ได้คะแนนรวมทั้ง Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 1,020 คะแนน
ทดสอบ Icon หรือ มีผลสอบ SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไมต่ำกว่า 450 คะแนน และเมื่อรวม Math ทดสอบ Icon ต้องไม่น้อยกว่า 980 คะแนน
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รับ 80 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level]
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะรัฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (รับ 40 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มี 2 แผนการศึกษา คือ
    แผนที่ 1 เรียนปี 1-2 ที่ University of Essex สหราชอาณาจักรฯ และเรียนปี 3-4 ที่จุฬาฯ
    แผนที่ 2 เรียนปี 1 จุฬาฯ // เรียนปี 2-3 ที่ University of Essex สหราชอาณาจักรฯ และเรียนปี 4 ที่จุฬาฯ
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ (รวม 141 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
    สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์
    สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level, IB]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ [SAT, CU-ATS, A-Level, IB]
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (รับ 20 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT (Math), SAT (Math Level 2)]
ทดสอบ Icon มี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไม่เกิน 10 MB แสดงถึงผลงานทางวิชาการ โครงงาน กิจกรรม ประสบการณ์ ที่โดดเด่น
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาเคมีประยุกต์ : แขนงวิชาที่เปิดรับ (รับ 70 ที่นั่ง)
    แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
    แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
    แขนงวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, SAT II, CU-AAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ [SAT II, CU-ATS]
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รับ 50 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, SAT II, CU-AAT]
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : แขนงวิชาที่เปิดรับ (รับ 20 ที่นั่ง)
    แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
    แขนงวิชาการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
    แขนงวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ SAT
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (รับ 20 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, CU-AAT, TOEFL, IELTS, SAT]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT, A-Level, IB]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถด้านการออกแบบ CU-TAD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ทดสอบ Icon มี Portfolio ขนาด A4 ความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว รวมผลงานด้านศิลปะ งานฝีมือ งานออกแบบ
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะจิตวิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (รับ 30 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง [CU-TEP, TOEFL, IELTS]
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง [SAT, CU-AAT]
ทดสอบ Icon หรือมีผลการเรียน IB ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน หรือผล AP ไม่ต่ำกว่า rank 78
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาลงกรณ์ #จุฬาฯ นานาชาติ #หลักสูตรนานาชาติ #หลักสูตรนานาชาติ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?