/>

สมัครผิดวิชามีทางออก! รวมรายชื่อคณะ/สาขาที่ใช้วิชาสามัญ "คณิตศาสตร์ 2" []

วิว

          สวัสดีค่ะ ขั้นตอนของวิชาสามัญ 9 วิชา ดำเนินมาถึงช่วงการสอบแล้ว แต่ยังมีน้องๆ ที่เพิ่งรู้ตัวว่าสมัครผิดวิชา ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี โดยเฉพาะวิชา "คณิตศาสตร์ 1" และ "คณิตศาสตร์ 2" ที่ไปสมัครตามแผนการเรียนของตนเองไม่ได้เช็กจากระเบียบการว่าใช้วิชาใดในการคัดเลือก และตอนนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขวิชาสอบได้แล้ว 

          ผลกระทบอย่างแรกคือ น้องๆ จะไม่สามารถสอบเข้าคณะหรือสาขาที่ใช้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ได้ค่ะ แต่อย่าเพิ่งท้อใจไป ยังพอมีวิธีแก้ไข นั่นก็คือ การเลือกสอบเข้าในรอบที่ 4 แอดมิชชั่น เพราะจะไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญแล้ว หรือ เลือกคณะที่เปิดรับวิชาคณิตศาสตร์ 2 พี่มิ้นท์ได้ลองสำรวจระเบียบการรอบ 3 พบว่าก็มีมหาวิทยาลัยที่ใช้คณิตศาสตร์ 2 ด้วย มีคณะอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ
          หมายเหตุ  รวบรวมเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ประกาศระเบียบการ TCAS รอบ 3 มาแล้วเท่านั้น 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา
 
ม.ขอนแก่น
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เอกพัฒนาสังคม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลป์
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการเงิน พื้นฐานศิลป์
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ พื้นฐานศิลป์
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด พื้นฐานศิลป์
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดการ พื้นฐานศิลป์
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นฐานศิลป์
- คณะศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)
- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการคลัง (คณิต-ศิลป์)
- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (คณิต-ศิลป์)
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงินธุรกิจ (ศิลป์)
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (ศิลป์)
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์)
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ศิลป์)
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศิลป์)
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์)
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์)
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (ศิลป์)
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ศิลป์)
- คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์)

ม.แม่ฟ้าหลวง
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) (คณิตศาสตร์ 2 )
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฎิบัติการทางการบิน) (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแลโลจิสติกส์ (คณิตศาสตร์ 2)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (คณิตศาสตร์ 2)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (บธ.บ.)
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (บธ.บ.) (โครงการพิเศษ)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (ศศ.บ.)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.บ.)
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
- คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว) (กศ.บ.)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) (ศ.บ.)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการนานาชาติ) (ศ.บ.)
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (ศศ.บ.)
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)

ม.ศิลปากร
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ) วิชาเอกออกแบบเว็บและสื่อตอบโต้ (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ) วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชั่น (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ) วิชาเอกการออกแบบเกม (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  (โครงการพิเศษ)

ม.สงขลานครินทร์
- คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (ศิลป์ภาษา)
- คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (ศิลป์ภาษา)
- คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี แขนงวิชาภาษาไทย
- คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ปวช.)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศิลป์คำนวณ)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศิลป์ภาษา/ปวช.)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คำนวณ)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

หากมีระเบียบการออกมาใหม่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ พี่มิ้นท์จะมาอัปเดตให้อีกครั้งนะคะ เบื้องต้น ใครรู้ตัวว่าสมัครผิดวิชาก็ไม่ต้องเสียใจ ลองค่อยๆ ศึกษาคณะเหล่านี้เพิ่มเติมว่าใกล้เคียงกับที่เราอยากเข้าหรือไม่   แล้วลุยกันต่อไปค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas รอบ 3 #คณิตศาสตร์ 2 #คณะที่ใช้ คณิตศาสตร์ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?