/>

เช็กลิสต์! จัด 6 อันดับใน TCAS รอบ 3...แบบไหนที่ยื่นได้? []

วิว
                            
 
              สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้การสอบต่างๆ สำหรับใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยก็จบลงไปแล้ว เหลือก็แค่รอประกาศผลคะแนนสอบที่จะเริ่มในช่วงปลายมีนาคมนี้ หลังจากนั้นก็จะเป็นการรับสมัครสอบ TCAS รอบ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 นี้ ซึ่งน้องๆ จะสามารถเลือกยื่นได้สูงสุด 6 อันดับ
 

 
              ตามปกติแล้ว สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบ 3 (Admission 1) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่ม กสพท (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) และกลุ่มสาขาวิชาทั่วๆ ไป โดยน้องๆ จะสามารถเลือกยื่นสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา (แบบเรียงลำดับ) สามารถเลือกคละได้ทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา และจะสามารถผ่านการคัดเลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ซึ่งวันนี้พี่แนนนี่ก็มีรูปแบบการเลือก 6 อันดับที่น้องๆ จะสามารถเลือกได้มาฝากค่ะ
 
เลือกครบ 6 อันดับ
  • แบบที่ 1 กสพท ล้วน
อันดับที่ 1 : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 5 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 6 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  • แบบที่ 2 สาขาวิชาทั่วไปล้วน
อันดับที่ 1 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรบัญชีฯ)
อันดับที่ 2 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรบริหารฯ)
อันดับที่ 3 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรบัญชีฯ)
อันดับที่ 4 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรบริหารฯ)
อันดับที่ 5 : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬากลกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 6 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  • แบบที่ 3 กสพท + สาขาวิชาทั่วไป
              ในการเลือกสมัครรูปแบบนี้ น้องๆ มีอิสระในการวางอันดับสาขาวิชา ไม่จำเป็นว่าจะต้องวาง กสพท ไว้อันดับแรกๆ  หรือวางติดกันในสาขาวิชากลุ่มเดียวกัน นั่นแปลว่า น้องๆ สามารถเลือกวางสาขาวิชาได้ตามความพอใจได้เลย  เพราะเวลาคัดเลือก ทางทปอ.จะไล่ดูจากอันดับที่ 1 ถ้าไม่ผ่านฯ ก็จะไปดูอันดับที่ 2 - 3 - 4 -5 - 6 ตามลำดับ  ถ้าคะแนนน้องผ่านที่อันดับไหนแล้ว กระบวนการจะสิ้นสุด ไม่ดูอันดับถัดๆ ไปเลย
อันดับที่ 1 : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท)
อันดับที่ 2 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท)
อันดับที่ 4 : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 5 : คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 6 : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
เลือกไม่ครบ 6 อันดับ
              ทางทปอ. ไม่ได้มีกฎให้น้องๆ ต้องสมัครครบทั้ง 6 อันดับ น้องๆ สามารถเลือกสมัครกี่สาขาวิชาก็ได้ ตามที่สนใจ เพียงแต่จะเลือกสมััครได้ไม่เกิน 6 อันดับเท่านั้น ทั้งนี้การคัดเลือกก็ยังคงไล่สาขาวิชาตามอันดับเหมือนกัน
  • แบบที่ 4 กสพท ล้วน แต่ไม่ครบ
อันดับที่ 1 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 4 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  • แบบที่ 5 สาขาวิชาทั่วไปล้วน แต่ไม่ครบ
อันดับที่ 1 : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อับดับที่ 2 : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  • แบบที่ 6 กสพท + สาขาวิชาทั่วไปล้วน แต่ไม่ครบ
อันดับที่ 1 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กสพท)
อันดับที่ 2 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กสพท)
อันดับที่ 3 : คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 4 : คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หมายเหตุ: กลุ่มสาขาใน กสพท จะมีคะแนนต่ำสุด-สุงสุด ย้อนหลังให้ดูเป็นแนวทางในการตัดสินใจ แต่ถ้าเป็นกลุ่มสาขาทั่วไป จะมีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด (แทบจะไม่มี) รวมถึงวิธีการคิดคะแนนด้วย
 
               ย้ำอีกครั้ง! ในการสมัคร TCAS รอบ 3 น้องๆ สามารถเลือกสมัครกี่สาขาวิชาก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องสมัครครบ 6 สาขาวิชา เพราะทางทปอ.เอง ก็จะคิดค่าใช้จ่ายในการสมัครตามจำนวนสาขาวิชา/อันดับที่สมัคร สาขาวิชา/อันดับละ 100 บาท + ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท   เช่น ถ้าสมัคร 3 สาขาวิชา/อันดับ เท่ากับ (100 x 3) = 300 + 50 = 350 บาท

 
             เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ไหนๆ ใครจะสมัครรูปแบบไหนกันบ้าง ลองมาแชร์กันได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืม! ทปอ.เปลี่ยนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 จากการไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย เป็นการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ MyTCAS เหมือนกับ TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้ว (อ่าน : คลิก)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #รับตรงร่วมกัน #Admission 1 #กสพท #จัด 6 อันดับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?