/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยบูรพา (รวมทุกวิทยาเขต 2,800 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ วันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ TCAS รอบ 3 ก็จะเปิดรับสมัครเป็นวันแรก รอบนี้มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับทั้งหมด 114  สาขาวิชา รวม 2,800 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่ง ที่รอบ 3 ใช้ GPAX เป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้วย
 

 
ทดสอบ Icon คณะและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเกาหลี 13 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 16 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอังกฤษ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตกรรม 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีไทย) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากล) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรรค์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีศึกษา 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปศึกษา 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 29 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานานชาติ 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร หลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อทรัพยากรมนุษย์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด 17 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 25 ที่นั่ง
 
วิทยาเขตจันทบุรี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสจิกส์และการค้าชายแดน 120  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 80  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 80 ที่นั่ง
 
วิทยาเขตสระแก้ว
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์  35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ 40 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
                   
ทดสอบ Icon มีคะแนน GAT PAT
ทดสอบ Icon เด็กซิ่วสมัครได้
ทดสอบ Icon ทุกสาขาวิชา ใช้ GPAX ในการคำนวณคะแนน
ทดสอบ Icon บางคณะมีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ (2.00 - 3.00)
ทดสอบ Icon  เกณฑ์คัดเลือก


 

ทดสอบ Icon ปฎิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon รับสมัครผ่านทปอ. 17 - 27 เม.ย. 63
ทดสอบ Iconประกาศผล 8 พ.ค. 63
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พ.ค. 63
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #Admission 1 #รอบ 3 ม.บูรพา #ม.บูรพา #TCAS 63 รอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?