/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

10 เรื่องน่ารู้ TCAS รอบ 3 ม.ศิลปากร "1 คณะแต่มีหลายรูปแบบให้เลือกยื่น แถมรับเยอะกว่ารอบ 4" []

วิว
สวัสดีค่ะ   TCAS   รอบ 3   น้องคนไหนรอรอบนี้อยู่ห้ามพลาดเลย  และอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในรอบนี้  นั่นคือ   มหาวิทยาลัยศิลปากร   เชื่อว่า มีน้องหลายคนรอเลือกคณะของมหาวิทยาลัยนี้อยู่   วันนี้พี่เฟิร์นเลยสรุปเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบการ   TCAS   รอบ   3  ของม.ศิลปากร   มาฝากกัน    ตามมาดูกันเลยค่ะ   !
 

1.ม.ศิลปากร มี 6 คณะที่รอบ 3 รับเยอะกว่า รอบ 4
ยอดรับรวมของ ม.ศิลปากร ใน TCAS รอบ 3 มียอดรับมากกว่ารอบ 4  โดยรอบ 3 รับทั้งหมด 2,886 ที่นั่ง ส่วนรอบ 4  รับทั้งหมด 2,799 ที่นั่ง ซึ่งในรอบ 3 นี้จะมีอยู่ 6 คณะที่รับมากกว่ารอบ 4 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 610 ที่นั่ง คณะโบราณคดี รับ 260 ที่นั่ง คณะเภสัชศาสตร์ รับ 90 ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์ รับ 620 ที่นั่ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับ 270 ที่นั่ง และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 250 ที่นั่ง

2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ไม่มีเปิดรับรอบ 4 !
อยากเข้าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แนะนำให้สอบรอบ 3 เลยค่ะ เพราะรอบ 4 จะไม่มีเปิดรับ ซึ่งในรอบ 3 เปิดรับ  65 ที่นั่ง โดยวิธีการคัดเลือกยังแตกต่างจากคณะอื่นคือ ใช้คะแนน GPAX 5 เทอม มาคำนวณ และมีการสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ คือ วิชาวาดเส้น,องค์ประกอบศิลป์,สร้างสรรค์ และความรู้ทั่วไปทางศิลปะ นอกจากนั้นยังมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย

3. ระวัง บางคณะกำหนดขั้นต่ำ GPA ด้วย
จะมีบางคณะ บางสาขาที่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชาอยู่ เช่น 
 ทดสอบ Icon คณะโบราณคดี มีการกำหนด GPA ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย กำหนด  GPA ภาษาไทย ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ กำหนด GPA คณิตศาสตร์ จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 
และมียังคณะที่ต้องใช้ GPA มาคำนวณเป็นคะแนนด้วย อย่าง คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ทั้งปกติ และโครงการพิเศษต้องใช้เกรดสะสมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมาคำนวณเป็นคะแนนด้วย โดยจะต้องมี  GPA ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3.00


4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีแบ่งวิธีการคัดเลือกเป็น 3 แบบ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีแบ่งเกณฑ์การคัดเลือกเป็น 3 แบบ คือ 
 ทดสอบ Icon แบบที่ 1 สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ - คณิต หรือเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1 วิชา โดยใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยาแต่ละวิชา 25 % 
 ทดสอบ Icon แบบที่ 2 สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์ หรือเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 โดยใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ คือ ภาษาอังกฤษ 30 % คณิตศาสตร์2 30 %  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 %  
 ทดสอบ Icon แบบที่ 3 สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอาชีวศึกษา และพณิชยการ ใช้คะแนนจากกการทดสอบความรู้ 2 วิชา คือ ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ทักษะภาษาและการสื่อสาร หรือ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 50 % และความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต หรือทักษะการจัดการงานอาชีพ 50 % แต่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์

5. คณะวิศวกรรมฯ มี 1 สาขาที่รับทุกแผนการเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีการกำหนดไว้ว่า เน้นรับนักเรียนสายวิทย์ - คณิต และมีกำหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาไว้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12, วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต แต่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รับทุกสายการเรียน

6. คณะเภสัชศาสตร์มีแจกทุน แต่ต้องเลือกไว้เป็นอันดับที่ 1
สำหรับคนที่สอบเข้าเรียนในโครงการปกติจะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนจะยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปี โดยนักศึกษาที่รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อจบภาคการศึกษา จะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับเงื่อนไขการขอทุนนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกนอกจากเรียนโครงการปกติแล้ว ยังต้องเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับที่ 1 และมีคะแนนรวม (9 วิชาสามัญ) อยู่ใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก

7.เพราะบางคณะสอบสัมภาษณ์ต้องใช้ PORT
ตามรายละเอียดระเบียบการ ในรอบนี้มีหลายคณะที่ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ และต้องใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับจริงแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ด้วย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)  แต่ล่าสุดมีการประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว ต้อรอติดตามว่า PORT ยกเลิกไปเลย หรือต้องส่งเป็นไฟล์หรือไม่

8. มี 3 คณะ ใช้ O-NET เป็นคะแนน
ในรอบ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มี 3 คณะที่มีเกณฑ์กำหนดให้ใช้คะแนน O-NET มาคำนวนด้วย คือ  คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ใช้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทย 15 % สังคมศึกษา 15 % ภาษาอังกฤษ 20 % คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้คะแนน O-NET  50 % และคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ใช้คะแนน O-NET 30 % และยังมีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 % อีกด้วย

9. 2 คณะเกณฑ์โหด มีเกณฑ์ขั้นต่ำทุกวิชา
มี 2 คณะที่มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ทั้ง 9 วิชาสามัญ,GAT และ PAT คือ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกำหนด 9 วิชาสามัญ ภาษาไทยต้องได้ขั้นต่ำ 20 % สังคมศึกษา 20 % ภาษาอังกฤษ 30 % GAT ต้องได้ขั้นต่ำ 20 % PAT5 ต้องได้ขั้นต่ำ 20 % คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนด 9 วิชาสามัญ ,GAT และPAT4 ต้องได้ขั้นต่ำ 20 %

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เลือกได้ 3 รูปแบบ เหมือนรอบ 4 Admission 2 
สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเลือกยื่นได้ 3 รูปแบบตามคะแนนที่ตัวเองมี คือ 
 ทดสอบ Icon แบบพื้นฐานวิทย์ ใช้  9 วิชาสามัญ 50 % , GAT 30 % และ PAT1 20 %
 ทดสอบ Icon แบบพื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1 ใช้  9 วิชาสามัญ 50 %  และ GAT 50 % 
 ทดสอบ Icon แบบพื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2 ใช้ 9 วิชาสามัญ 50 % , GAT 30 % และ PAT7 20 %
โดยการยื่นทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแผนการเรียน แต่เป็นการแยกตามคะแนนการใช้ ดังนั้น เรียนสายวิทย์ แต่ถ้ามีคะแนน PAT7 ภาษาต่างประเทศก็สามารถมายื่นรูปแบบพื้นฐานศิลป์ได้

 

เป็นยังไงกันบ้างคะ   กับเรื่องน่ารู้ของระเบียบการ TCAS รอบ 3 ม.ศิลปากร    น่าสนใจหลายอย่างเลย   แต่ละคณะก็จะมีจุดเด่น   คุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไป   เกรด   หน่วยกิต   รูปแบบการรับ   ดังนั้นเวลาน้อง   ๆ   ดูระเบียบการก็ควรอ่านให้ละเอียดนะคะ   จะได้รู้ว่าคณะที่จะเลือกนั้นมีข้อกำหนดอะไรบ้าง   จะได้ไม่ตกหล่น   และอาจนำไปเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบ   เพิ่มโอกาสที่สอบติดมากขึ้นได้ด้วยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=baifern

พี่ใบเฟิร์น - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS63 #TCAS รอบ 3 #รอบ 3 ม.ศิลปากร #มศก. #มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป