/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2,235 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครสนใจมหาวิทยาลัยย่านอโศก อย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไหมคะ ใน TCAS รอบที่ 3  หรือรอบ Admission  1 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัคร 17 สาขาวิชา จำนวน 2,235 ที่นั่ง ผ่านระบบ MyTCAS ในวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 นี้
 

 
คณะและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาผู้นันทนาการ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขชุมชน 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสุขศึกษา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี (โครงการพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด 49 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด (โครงการพิเศษ) 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน (โครงการพิเศษ) 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาญี่ปุ่น 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาตะวันออก เอกภาษาเกาหลี 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 26 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 18 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  (กศ.บ.) 22 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 16 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 13 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon วิชาเอกการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว) (กศ.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เอกเดี่ยว) (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกเดี่ยว) (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้่า (เอกเดี่ยว) (กศ.บ.)  15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่) (กศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่) (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว (เอกคู่) (กศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู่) (กศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกการวัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา (เอกคู่) (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เอกการพัฒนาชุมชนเมือง 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เอกการวิจัยสังคมวิทยา 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เอกการวิจัยสังคมวิทยา (โครงการพิเศษ) 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (โครงการพิเศษ) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  (หลักสูตร 2 ภาษา) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 2 ที่นั่ง
เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ
ทดสอบ Icon คะแนน O-NET (บางสาขาวิชา)
 
ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon 17 - 27 เมษายน 63 สมัครผ่านระบบ MyTCAS
ทดสอบ Icon 8 - 9 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสิทธิ์ผ่่านระบบ MyTCAS
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม : คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #TCAS รอบ 3 #รอบ 3 มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโณฒ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?