/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยพะเยา (รวม 96 สาขาวิชา 4,111 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ ในรอบ 3 หรือ Admission 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  เปิดรับสมัครทั้งหมด 96 สาขาวิชา 4,111 ที่นั่ง ซึ่งเปิดรับวุฒินักเรียน ม.6 ทั้งหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยในระเบียบการได้ระบุคณะที่เปิดรับ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติต่างๆ เอาไว้ ดังนี้
 

 
คณะและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประมง 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 21 ทีน่ั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาการจััดการธุรกิจ 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท  สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 280 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาบัญชี 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 32 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาเคมี และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาชีววิทยา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 11 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยชุมชน 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาภาษาจีน 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชานิติศาสตร์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชานิติศาสตร์ 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ 140 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาสังคม 105 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 56 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ 63 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 ที่นั้ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาชีววิทยา 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 63 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 49 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 28 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 18 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 18 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการศึกษา
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 84 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาเคมี 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาชีววิทยา  63 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 21  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาฟิสิกส์ 21 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย 126 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  126 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาพัฒนาสังคม 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน 42 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 21 ที่นั่ง

 
เกณฑ์การรับสมัคร
ทดสอบ Icon GPAX 6 ภาคเรียน
ทดสอบ Icon คะแนน GAT - PAT
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขา
 
ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon 17 - 27 เมษายน 63 สมัครผ่าน MyTCAS
ทดสอบ Icon 8 พฤษภาคม 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทดสอบ Icon 8 - 9 พฤษภาคม 63 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MyTCAS
ทดสอบ Icon 20 - 27 พฤษภาคม 63 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ - ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษา
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission 1 #พะเยา #รอบ 3 ม.พะเยา #TCAS รอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?