/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยทักษิณ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ ในการรับสมัครรอบ 3 หรือ Admission 1 วันทีึ่ 17  - 27 เมษายน 63 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิิดรับสมัครทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา 578 คน และวิทยาเขตพัทลุง 168 คน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้
 

 
สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
วิทยาเขตสงขลา
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 13 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน (แผน 1) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน (แผน 2) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 12 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 12 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษามลายู 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (2 ปริญญา) 5 คน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 9 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปศึกษา 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 คน
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริงยาคศาสตร์ไทย 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง 3 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 3 คน
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด 7 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 30 คน
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 180 คน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 40 คน
 
วิทยาเขตพัทลุง
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 4 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3 คน
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2 คน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25 คน
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 คน
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10 คน

 
เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT (ปี 2563 เท่านั้น)

 
ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัคร 17 - 27 เมษายน 63
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 63

 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS 63 #ม.ทักษิณ #ม.ทักษิณ รอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป