/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (51 หลักสูตร 2,011 ที่นั่ง) []

วิว
                สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครกำลังรอ "มหาวิทยาลัยมหิดล" อยู่บ้างไหมคะ ตอนนี้ได้มีประกาศเกณฑ์การรับของ TCAS รอบ 3 ออกมาให้ได้เตรียมตัวกันแล้ว โดยจะเปิดรับทั้งหมด 51 หลักสูตร (รวมที่รับผ่าน กสพท ด้วย) 2,011 ที่นั่ง ดังนี้
 

 
สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท) 260 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายอุปกรณ์ 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 10 คน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท) 129 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 114 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 20 คน
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (กสพท) 29 คน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กสพท) 120 คน
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท) 83 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (6 สาขาวิชา) - โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ - โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ - โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 20 คน
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค 35 คน
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 คน
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด 70 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 15 คน
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 210 คน
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) 10 คน
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 58 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 50 คน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย (วท.บ.) 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการกำลังกายและการกีฬา เอกการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.) 15 คน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 คน
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 5 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 5 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 คน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศาสนศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา 40 คน (Update เพิ่มเป็น 50 คน)
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 60 คน
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเวชระเบียน 40 คน
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 37 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 34 คน
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 20 คน

 
เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระวิชาต่างๆ
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ
ทดสอบ Icon คะแนน O-NET
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT
 
ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร 17 - 27 เมษายน 63
ทดสอบ Icon ประกาศผล 8 พฤษภาคม 63
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 63

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก
 
UPDATE!
15 เมษายน 63 >> พบความผิดพลาดของเกณฑ์การคัดเลือก ระหว่างระเบียบการกับหน้าเว็บมหาวิทยาลัย
16 เมษายน 63 (11.20 น.) >>  มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการแก้ไข
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS 63 #มหิดล #แอดมิชชั่น #Admission 1 #มหิดล 63 #มหิดลรอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?