/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาส่อง! คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้ "วิชาสามัญ 9 วิชา" ใน TCAS รอบ 3 (มีเยอะมากกก) []

วิว
                และแล้ววิชาสามัญ 9 วิชาก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ประกาศผลก่อนกำหนดอีกเช่นกัน ตอนนี้น้องๆ ได้รู้คะแนนครบทุกวิชา ก็เปรียบเสมือนมีอาวุธเตรียมไปต่อสู้แล้ว คราวก่อนพี่มิ้นท์ได้รวบรวมคณะที่ไม่ใช้ GAT PAT ในรอบ 3 มาแล้ว แน่นอนว่าวิชาสามัญออก ก็ต้องรวบรวมมาเช่นกัน ขอบอกว่ามีทางเลือกเยอะมากกกกก เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยเลยที่ไม่ได้เน้นวิชาสามัญเท่าไหร่ ไปดูกันเลยค่ะ (คณะ/สาขาในบทความนี้ ไม่รวม คณะที่เปิดใน กสพท นะคะ)
 

จุฬาฯ
วิศวกรรมศาสตร์, รัฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, นิเทศศาสตร์, สหเวชศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักทรัพยากรการเกษตร ใช้ GAT PAT
 

ม.เกษตรฯ
-  วิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์ (ยกเว้นดนตรีตะวันตก,นิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการท่องเที่ยว), บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, การตลาด),   สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์,  วิทยาลัยการชลประทาน ใช้ GPAX +  GAT PAT + O-NET
-  
วิศวกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์  ใช้ GAT PAT + O-NET
- วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ใช้ GPAX + GAT PAT
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ใช้ GAT + O-NET
- ว.กำแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์   
 (ยกเว้นสาขาวิชาเครื่องกล, โยธา-ชลประทาน, คอมพิวเตอร์)  , ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)  , ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลายสาขา     ใช้ GPAX + GAT PAT +   O-NET
- ว.กำแพงแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ GAT PAT + O-NET
- ว.ศรีราชา พาณิชยนาวีนานาชาติ   ใช้ GPAX + GAT PAT +  O-NET
- ว.ศรีราชา วิทยาศาสตร์ ยกเว้นสาขาเคมี   
ใช้ GAT PAT +  O-NET
- ว.ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์   ใช้ GPAX + GAT PAT +  O-NET
- ว.สกลนคร สาธารณสุขศาสตร์ ใช้ GPAX + GAT PAT +  O-NET
 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT บางสาขา ใช้ O-NET เพิ่ม
-  วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT
- สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT + O-NET
- สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ใช้ GPAX + GPA + GAT PAT + O-NET

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธาและการศึกษา  ใช้ O-NET + GAT PAT
- วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ O-NET + GAT PAT
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมีอุตสาหกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  ใช้ O-NET + GAT PAT
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์, วิศวกรรมชีวการแพทย์, ฟิสิกส์วิศวกรรม, วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ GAT PAT  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขวิชาเทคโนโลยีวิศวการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล, เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี, เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ใช้ O-NET + GAT PAT
- เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ใช้ O-NET + GAT PAT
- ว.ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ทุกสาขา, อุตสาหกรรมเกษตร ทุกสาขา, บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ทุกสาขา ใช้ O-NET
- ว.ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกสาขา ใช้ O-NET + GAT PAT
- ว.ระยอง คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ใช้ GAT + O-NET

ม.ธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์  ใช้ O-NET + วิชาเฉพาะ
- รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ใช้ วิชาเฉพาะ

- นิติศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ ใช้ GAT + วิชาเฉพาะ
- วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   ใ้ช้ GAT + PAT
-  ศิลปกรรมศาสตร์ ใช้ GAT PAT + วิชาเฉพาะ   หรือ GAT PAT
- วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (นานาชาติ), วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ), แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ (CICM)  ใช้วิชาเฉพาะ
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ใช้ O-NET
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สหเวชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ ใช้ GAT PAT + O-NET
- วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ PAT
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ใช้ GAT PAT
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ใช้ GAT PAT, O-NET, วิชาเฉพาะ

ม.บูรพา
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

ม.พะเยา
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

ม.มหาสารคาม
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

ม.ศิลปากร
- จิตรกรรม ใช้ GPAX + วิชาเฉพาะ
- สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สายอาชีวศึกษา) ใช้วิชาเฉพาะ
- โบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรัั่งเศส   ใช้ PAT
- อักษรศาสตร์    สาขาวิชาเอเชียศึกษา ใช้ GAT + O-NET
- ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย ใช้ GAT PAT + O-NET
- ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ใช้ GPAX + PAT

ม.สงขลานครินทร์
- การบริการการท่องเที่ยว (ว.ภูเก็ต) ใช้ GAT
- วิเทศศึกษา ว.ภูเก็ต ใช้ GAT PAT
- ว.สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง, ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใช้ GAT PAT
- ว.ตรัง พาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ศิลป์), สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศิลป์) ใช้ GAT PAT

ม.วลัยลักษณ์
- สหเวชศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, สารสนเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ใช้ O-NET + GAT PAT
- สาธารณสุขศาสตร์ ใช้ O-NET
- เภสัชศาสตร์ ใช้ GPAX + GAT PAT

ส.ลาดกระบัง
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

ม.อุบลราชธานี
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

ม.สวนดุสิต
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ

มรภ.สวนสุนันทา
ทุกคณะไม่ใช้วิชาสามัญ
 
                ใครที่คะแนนวิชาสามัญ ไม่ได้ดั่งใจ มีตัวเลือกเยอะมากๆ เลยค่ะ เลือกได้ตามสบายเลยว่าอยากได้มหาวิทยาลัยไหน และตอนนี้น้องๆ ก็ได้รู้คะแนนครบแล้ว ช่วง 10 กว่าวันนี้ ลองมองคณะที่สนใจ ตัดสินใจให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกจัด 6 อันดับใน TCAS 63 วันที่ 17-27 เม.ย.นี้นะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas รอบ 3 #tcas63 #รอบ 3 ไม่ใช้วิชาสามัญ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?