/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (รับ 2,192 คน) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ก็ใกล้จะสมัคร TCAS รอบ 3 กันแล้วนะคะ วันนี้พี่แนนนี่มีระเบียบการของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาฝากกัน โดยในรอบนี้รับทั้งหมด 2,912 คน  จาก 14 คณะ 1 วิทยาลัย รวม 82 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 

 
สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 80 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ 200 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 60 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 100 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 100 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 15 คน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 35 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 40 คน
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์ 10 คน
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 32 คน
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 20 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 20 คน
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 16 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 5 คน
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยชุมชน 70 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 19 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 19 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 คน
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 32 คน
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเงิน 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 10 คน
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพม่าศึกษา 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเกาหลี 7 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาดนตรีประยุกต์ 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาดนตรีคลาสิก 15 คน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 6 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 6 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 12 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 14 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 คน
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง 6 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 คน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 15 คน

 
 เกฑณ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX 20%
ทดสอบ Icon O-NET 30%
ทดสอบ Icon GAT-PAT 50% (ตามสัดส่วนแต่ละสาขาวิชา)
 
 ปฏิทินการสมัคร

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #ม.นเรศวร #มน. #TCAS63 #ม.นเรศวร รอบ 3 #TCAS รอบ 3 #Admissioin 1

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?