/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

รวมคณะ TCAS รอบ 3 ไม่กำหนด GPAX เกรดไม่สวย ก็สมัครได้! []

วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ ใกล้สมัคร TCAS รอบ 3 เข้ามาทุกที  ทางทปอ.เอง ก็ได้เปิดระบบให้น้องๆ เข้าไปตรวจสอบเกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนการคัดเลือกได้ ซึ่งถ้าใครเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ ก็จะไม่สามารถสมัครได้
 

 
              ในระบบการรับสมัครของทปอ. หรือ MyTCAS ก็ไม่ได้มีขั้นตอนของการตรวจสอบเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำให้ น้องๆ หลายคนอาจจะเผลอสมัครทำให้เสียอันดับไปฟรีๆ หรือบางคนอาจจะเกรดเฉลี่ยไม่สูงมาก ไม่รู้ว่าที่ไหนสมัครที่ไหนได้บ้าง วันนี้พี่แนนนี่ได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย หรือ GPAX ขั้นต่ำ ใน TCAS รอบ 3 มาฝากน้องๆ ไปดูกันเลย
 
กสพท
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 •  สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 •  สาขาวิชาสัตววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 •  ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์
 •  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์
 •  สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)
 •  สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ)
 •  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
คณะเกษตร กำแพงแสน
 •  ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (สกลนคร), คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สกลนคร)
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
 • ศูนย์รังสิต
 • ศูนย์ลำปาง
คณะศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น การยื่นบางรูปแบบของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์รังสิต ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ลำปาง) คณิตศาสตร์การจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TEP) วิศวกรรมอุตสาหการ (TEPE) วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO)
คณะสหเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
 • สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,คณะอักษรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 •  ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 •  ทุกสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 •  ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 •  สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.ราชบุรี), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ทุกสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรปกติ
คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีทางทะเล (จันทบุรี), คณะอัญมณี (จันทบุรี), คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
 • ทุกสาขาวิชา
คณะโลจิสติกส์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่), คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่), คณะเภสัชศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่), คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่), คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี), คณธรัฐศาสตร์ (ปัตตานี), คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี), คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต), คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต), คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต), วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี),  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี), คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)
 • ทุกสาขาวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะกฎหมายและการเมือง, คณะครุศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา
คณะการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาเลขานุการณ์ทางการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม,วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • ทุกสาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 • วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ)
 • วิชาเอกการเงิน (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.บ.)
 • สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.)
คณะศึกษาศาสตร์
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่)
 • วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่)
 • วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่)
 • วิชาเอกการวัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา (เอกคู่)
คณะสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, สำนักวิชาการจัดการ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์,  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี, วิทยาลัยนานาชาติ
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สถิติประยุกต์, สถิติธุรกิจประกันภัย, วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี), คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปราจีนบุรี), คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ปราจีนบุรี), คณะบริหารธุรกิจ (ระยอง)
 • ทุกสาขาวิชา
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร, วิทยาลัยพลังงานทดแทน, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะวิทยาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร)
 • ทุกสาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์
 • ทุกสาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์
   
              แม้ว่าคณะ/สาขาวิชาเหล่านี้ จะไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย หรือ GPAX ขั้นต่ำ แต่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการนำไปคิดเป็นสัดส่วนคะแนน หรือค่าน้ำหนัก และอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาอื่นๆ ดังนั้นน้องๆ ที่สนใจจะสมัครคณะ/สาขาวิชาเหล่านี้ อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนจากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #TCAS รอบ 3 #ไม่กำหนด GPAX #ไม่กำหนดเกรด

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?