/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร TCAS 63 ถึงรอบ 5 ครบทุกคณะทั้งวิทย์-ศิลป์ []

วิว
                สวัสดีค่ะ ตอนนี้ #dek63 คงกำลังวุ่นอยู่กับการสมัคร TCAS เรียกว่าเป็นช่วงที่เข้มข้นที่สุด เพราะยังมีการรับสมัครอยู่ทั้งรอบ 3 Admission 1 รอบ 4 Admission 2 และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันนี้พี่มิ้นท์มีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยมาแนะนำ นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยจะเปิดรับสมัครยาวไปถึงรอบ 5 เลยค่ะ
 

 

                สำหรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นั้นมีที่ตั้งอยู่ใน 4 พื้นที่ ภายใน จ. กาฬสินธุ์ คือ
                (1) พื้นที่นามน อ.นามน เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
                (2) พื้นที่ในเมือง อ.เมือง เป็นที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 (3) พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตั้งอยู่ ต.ภูดิน อ.เมือง
                 (4) พื้นที่ในเขตอำเภอกมลาไสย


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6 หรือเด็กซิ่ว, ปวช. และ เทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.ksu.ac.th/
 
คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   (Faculty of Agricultural Technology) : การเรียนเพื่อนำวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรแบบครบวงจร
ทดสอบ Icon ​   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พืชศาสตร์
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร์
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร และแขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประมง
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคนิคการสัตวแพทย์
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) นวัตกรรมเกษตร

2. คณะบริหารศาสตร์ (Faculty of Administrative Science) : เปิดสอนหลักสูตรหลายระดับ ทั้ง ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท เน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ในสถานประกอบการโดยตรง
ทดสอบ Icon   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต
ทดสอบ Icon   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ทดสอบ Icon   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทดสอบ Icon   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ธุรกิจอัจฉริยะ
ทดสอบ Icon   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ

 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Engineering and Industrial Technology) : เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ การออกแบบ การพัฒนา จัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบโรงงานอัตโนมัติ การผลิตอัตโนมัติ ตลอดจนที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ ซึ่งเป็นวิศวกรรมที่สำคัญในอนาคต
ทดสอบ Icon   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
ทดสอบ Icon   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ทดสอบ Icon   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ทดสอบ Icon   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (Faculty of Science and Health Technology) : เน้นการสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทดสอบ Icon   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์)
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที)
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ


5. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) : มีจุดเด่นในด้านภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการบริการ กฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตสามารถสื่อสารและประกอบอาชีพตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ทดสอบ Icon   รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
ทดสอบ Icon   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์
ทดสอบ Icon   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์
ทดสอบ Icon   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
ทดสอบ Icon   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ (อาชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ)
ทดสอบ Icon   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทดสอบ Icon   นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (Faculty of Education and Learning Innovation) : เน้นการเพิ่มความรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพื่อให้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และทำวิจัยในชั้นเรียน
ทดสอบ Icon    ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย
ทดสอบ Icon   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย
ทดสอบ Icon   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทดสอบ Icon   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ


กำหนดการรับสมัคร


สำหรับการสอบสัมภาษณ์ในรอบ 3-4   ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ **ติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ 08-6458-4365  หรือ 0-4360-2053
Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หรือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #ม.กาฬสินธุ์ #TCAS ม.กาฬสินธุ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?