/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ระวัง! บางสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำใน TCAS รอบ 4 []

วิว

 
            สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนที่จะถึงเทศกาลการสมัคร TCAS รอบ 4 น้องๆ หลายคนก็คงเตรียมตัวเตรียมวางแผนในการสมัครกันแล้ว ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกในรอบนี้ก็จะใช้หลักๆ 3 - 4 อย่าง คือ GPAX O-NET GAT และ/หรือ PAT โดยในบางสาขาวิชา บางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ด้วย ซึ่งบางครั้งหลายๆ คนจะลืมเช็กตรงส่วนนี้ อาจจะทำให้พลาดได้
 

 
            สำหรับส่วนที่หลายๆ คนลืมเช็ก ก็คือ GPAX เพราะของหลายๆ มหาวิทยาลัยจะไม่ได้อยู่ในตารางองค์ประกอบ หรือค่าน้ำหนักของระเบียบการ TCAS รอบ 4 ต้องไปดูในท้ายตาราง หรือระเบียบการฉบับอื่นๆ วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ "GPAX" ไว้ มาฝากน้องๆ
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2.50
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ) 2.50
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 2.25
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 3.00
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกอังกฤษศึกษา 3.00
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 3.00
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 3.00
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 2.50
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ (ทุกโครงการ) 3.00
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3.25
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 3.25
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ทุกสาขาวิชา 2.00 - 2.75
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (มธ.ท่าพระจันทร์) 2.50
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2.50
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 2.50
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สายศิลป์) 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (สายศิลป์) 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) (โครงการพิเศษ) 2.75
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 3.00
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2.75
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 3.00
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ 2.00
 • คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2.50
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.50
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.50
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 2.50
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะเภสัชศาสตร์ 2.50
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 2.50
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3.00
 • คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.00 - 3.00
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2.00
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2.50
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2.00
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ 2.50
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2.00
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.00
 • คณะดนตรีและการแสดง 2.00
 • คณะศึกษาศาสตร์ 2.00 - 2.50
 • คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2.00
 • วิทยาลัยนานาชาติ 2.50
 • คณะสหเวชศาสตร์ 2.50
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 2.50
 • โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว) 2.00
   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.25
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2.25
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 2.25
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2.25
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 2.25
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2.00
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2.25
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 2.00
 • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี 2.25
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 2.25
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2.25
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.25
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ 2.00
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2.25
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.00
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2.75
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.75
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะกายภาพบำบัด 2.50
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 2.50
 • คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.50
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 3.00
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) โครงการพิเศษ 2.50
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 2.75
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.00
 • คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี 2.75
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 3.50
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2.50
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.00
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 3.00
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) 3.00
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 2.75
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 2.50
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.75
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.00
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว) 2.75
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เอกเดี่ยว) 2.50
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.50
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 2.25
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  (กศ.บ.) 2.75
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2.00
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) 2.00
   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนการเรือน สาขาวิชากำหนดและการประกอบอาหาร 2.30
 • โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2.50
 • โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารแและการบริการ 2.30
 • โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2.30
 • โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอารหาร 2.30
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการบริการ (นานาชาติ) 2.00
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (ลำปาง) 2.00
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 2.50
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2.50
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 2.50
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.50
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร 2.75
 • คณะบริหารและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3.00
 • คณะบริหารและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 2.50
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3.00
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2.50
 • คณะครุศาสตร์ 2.50
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2.00
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2.00
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา 2.00
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา 2.00
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 2.00
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2.00
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 2.00
   
            เป็นอย่างไรบ้างคะ น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครสาขาวิชาต่างๆ ในรอบนี้ ลองเช็กระเบียบการให้ดีนะคะ ไม่ใช่แค่ GPAX ขั้นต่ำที่ต้องดู บางสาขาวิชาอาจจะมีกำหนด GPA กลุ่มสาระวิชาฯ แผนการเรียน หรือคะแนนขั้นต่ำวิชาต่างๆ ด้วยนะคะ ทั้งนี้สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีข้อมูลข้างต้น อาจจะไม่มีกำหนดขั้นต่ำ หรืออาจจะยังไม่ประกาศระเบียบการ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission #Admission 2 #GPAX ขั้นต่ำใน Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?