/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่กำลังรอระเบียบการ TCAS รอบ 5 หรือรับตรงอิสระอยู่นะคะ วันนี้พี่แนนนี่มีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาฝากกัน โดยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด 65 สาขาวิชา 1,645 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้
 

 
 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (โครงการสมทบพิเศษ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (โครงการสมทบพิเศษ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ) 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ) 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (โครงการสมทบพิเศษ) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มฟิสิกส์ประยุกต์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มฟิสิกส์ประยุกต์  (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มฟิสิกส์อุตสาหกรรม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มฟิสิกส์อุตสาหกรรม  (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์  (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ) 40 ที่นั่
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ) 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม การผลิต และการบริการ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเคครื่องจักรกลการเกษตร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชาการ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระยอง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  (โครงการสมทบพิเศษ) 60  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ  (โครงการสมทบพิเศษ) 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยอง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี  15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  (วศ.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (วศ.บ.)  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์  (วศ.บ.)  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี  (วศ.บ.)   15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  (วศ.บ.)  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ  (วศ.บ.)  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (วศ.บ.)  5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ (ระยอง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 60 ที่นั่ง

 
 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX/GPA
ทดสอบ Icon คะแนน O-NET
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT เดือน ก.พ. ปี 62-63
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
 
 กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 9 - 15  มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon สอบประเมินความสามารถ/ส่งผลตรวจสุขภาพ : 19 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผลสอบ : 20 มิถุนายน 2563
 กำหนดการรับสมัครวิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  : 9 - 21  มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon สอบประเมินความสามารถ/ส่งผลตรวจสุขภาพ   : 25 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผลสอบ : 26 มิถุนายน 2563
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #รับตรง มจพ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?