/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับทุกวิทยาเขต กว่า 30 โครงการ []

วิว
                                                   มาแล้ว สำหรับน้องๆ ที่รอรายละเอียด TCAS รอบ 5 ของ ม.สงขลานครินทร์ บอกเลยว่าจัดเต็ม ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะนอกจากจะเปิดรับทุกวิทยาเขตแล้ว ยังรับมากถึง 27 โครงการ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ


รับรวมหลายวิทยาเขต
1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
- คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
- คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
- คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและการประมง (สุราษฎร์ธานี)
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (สุราษฎร์ธานี)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)

ทดสอบ Icon    รายละเอียด >>คลิก<<

วิทยาเขตหาดใหญ่
1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
- คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

3. โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์
- คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

4. รับตรงคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีพิเศษ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

5. โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
- คณะการแพทย์แผนไทย
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

6. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

7. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

8. โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

9. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

10. โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

11. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
- คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

12. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

13. รับตรงโครงการ "กล้ายาง"
- สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

14. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

15. โครงการไนติงเกล
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

16. โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม
- คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

17. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)
- คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

18. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

19. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 1. โครงการเพชรนครินทร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานานาชาติ

ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

2. โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานานาชาติ

ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

3. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานานาชาติ

ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

วิทยาเขตภูเก็ต
1. โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว
- คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

วิทยาเขตตรัง
1. โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)"
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<< 

2. โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง"
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

 
วิทยาเขตปัตตานี
1. โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการสื่อสาร
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์

ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

2. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา
- คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

4. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม
- คณะวิทยาการอิสลาม
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

5. โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาการอิสลาม
- คณะวิทยาการอิสลาม สาชาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon   รายละเอียด >>คลิก<<

ทดสอบ Icon    หน้าเว็บรับสมัคร ม.สงขลานครินทร์ >>คลิก<<
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #TCAS ม.สงขลาฯ #TCAS รอบ 5 ม.สงขลาฯ #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ ม.สงขลาฯ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?