/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (86 สาขาวิชา 644 ที่นั่ง) []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ  มีใครกำลังรอระเบียบการ TCAS รอบ 5 หรือรับตรงอิสระ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บ้างไหมคะ วันนี้ได้ประกาศระเบียบการ พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว โดยน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น จากที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด  86    สาขาวิชา จำนวน  644 ที่นั่ง จะมีสาขาไหนบ้าง ไปดูกัน
 

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ที่นัั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ   2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.)  3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)  15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัญชาและศาสนา  65 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกญี่ปุ่น)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกเกาหลี)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 27 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ (กศ.บ.) 19 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกเดี่ยว) วิชาเอกการประถมศึกษา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกเดี่ยว) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกเดี่ยว) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกเดี่ยว) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า 34 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) วิชาเอกการวัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ  7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)  6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) 31 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา  (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง) 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา  (เอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ  (เอกนาฏศิลป์ไทย) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  (เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  (เอกการออกแบบครื่องประดับ) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการศิลปศึกษา (กศ.บ) 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสัมคม (เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสัมคม (เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ) 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบัญชี 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (เอกการตลาด) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (เอกการเงิน) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (เอกธุรกิจระหว่างประเทศ) 11 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม  4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด  4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์  (โครงการพิเศษ) 27 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบัญชี  (โครงการพิเศษ) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (เอกการตลาด) (โครงการพิเศษ)  4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (เอกการเงิน)  (โครงการพิเศษ) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม   (โครงการพิเศษ) 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์   (โครงการพิเศษ) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา   เอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)    (โครงการพิเศษ) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ    (โครงการพิเศษ) 14 ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon  คณะเภสัชศาสตร์  วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ  2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon   คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม  3 ที่นั่ง 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การรับสมัคร
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT-วิชาสามัญ ปี 2563
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะแต่ลสาขา
 
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon วันสมัคร  : 9 - 14 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ชำระค่าสมัครภายใน : 15 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผลการคัดเลือก : 30 มิถุนายน 2563
*กำหนดการการคัดเลือกแต่ละคณะจะแตกต่างกันไป
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง มศว #รอบ 5 มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #รับตรงอิสระ มศว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?