/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มากกว่า 1,053 ที่นั่ง) []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครกำลังรอมหาวิทยาลัยขอนแก่นไหมคะ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) เปิดรับสมัครทั้งหมด 16 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 โครงการ รวม 59 สาขาวิชา มากกว่า 1,000 ที่นั่ง โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 

 
 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 80 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม  10 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขารังสีเทคนิค 4 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (โครงการพิเศษ) 15  ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  (โครงการพิเศษ) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  (นานาชาติ) 1 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 30 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกดนตรีตะวันตก 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน 10 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 150 คน
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 1) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาจีน) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาบาลี) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาเยอรมัน) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 1) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาจีน) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาบาลี) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 2-เลือกสอบภาษาเยอรมัน) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (รูปแบบที่ 1) 2 ที่นั่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (หนองคาย)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 30 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (หนองคาย)
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 50 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ (หนองคาย)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon เอกการเงินธุรกิจ 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon เอกธุรกิจระหว่างประเทศ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 40 ท่ี่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ (หนองคาย)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 30 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สาขาวิชา 11 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 สาขาวิชา 2 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์  1 สาขาวิชา 1 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 สาขาวิชา 2 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
การ login ระบบสมัครแบ่งเป็น 5 กลุ่ม

 
 กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon รับสมัคร : 9 - 15 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ : 23 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผลสอบ : 25 มิถุนายน 2563
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง มข. #ม.ขอนแก่น #รับตรงอิสระ #รับตรงอิสระ ม.ขอนแก่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?