/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรวม 1,760 ที่นั่ง []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับ  TCAS รอบ 5 หรือรับตรงอิสระในปี 2563 นี้ เป็นเหมือนความเซอร์ไพรส์เล็กๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศระเบียบการออกมาพร้อมกันครั้งแรกในวันที่ 9  มิถุนายน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับทั้งหมด 56 สาขาวิชา รวม 1760 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้
 

 
 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (แพร่) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (แพร่) 25  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลังงานทดแทน 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 25 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชไร่ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (แพร่) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ชุมพร) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชสวน 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอารักขาพืช 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรเคมี 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยรการผลิตสัตว์ (แพร่) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประมง 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ชุมพร) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (แพร่) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ (แพร่)  30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด (แพร่) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (ชุมพร) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี (แพร่) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่  80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 30 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (แพร่) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  (ชุมพร) 25 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ (แพร่) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (ชุมพร) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการชุมชน (แพร่) 20 ที่นั่ง
 
 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX/GPA
ทดสอบ Icon Portfolio และคะแนน PAT 4 ปี 63 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 
 กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 9 - 11 มิถุนายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผลสอบ : 13 มิถุนายน 2563
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas รอบ 5 #TCAS ม.แม่โจ้ #ม.แม่โจ้ รอบ 5 #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?