/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับ 12 คณะ ทั่วประเทศ []

วิว
                                                   สวัสดีน้องๆ เด็ก 63 ทุกคนค่ะ มหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังทยอยรับสมัครรอบ 5 หรือ รับตรงอิสระกันอยู่ น้องๆ ที่จะสมัครอย่าลืมเช็กคุณสมบัติด้วยว่าโครงการนั้นๆ เปิดรับทั่วประเทศหรือไม่ เพราะบางโครงการนั้นยังมีการกำหนดพื้นที่สมัครอยู่นะคะ แต่สำหรับตรงของ ม.วลัยลักษณ์ สามารถสมัครได้ทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกรูปแบบการคัดเลือกได้ด้วยค่ะ โดยแบ่งเป็นการใช้ GPAX ร่วมกับ Portfolio และอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้คะแนนสอบนั่นเอง ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ


1. สำนักวิชาการจัดการ
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) 50 ที่นั่ง
- หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 10 ที่นั่ง
- หลักสูตรบัญชี 50 ที่นั่ง
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 80 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรกายภาพบำบัด 5 ที่นั่ง
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) 5 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 40 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 10 ที่นั่ง
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 ที่นั่ง
- หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
5. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรภาษาไทย 40 ที่นั่ง
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรภาษาจีน (แผน 1) 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรภาษาจีน (แผน 2) 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรอาเซียนศึกษา 30 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
7. สำนักวิชาสาธารณสุชศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) 10 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
8. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรนิติศาสตร์ 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 75 ที่นั่ง
- หลักสูตรรัฐศาสตร์ 30 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล 20 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
10. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
11. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 5 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 40 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 10 ที่นั่ง
- หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 10 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<
 
12. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทดสอบ Icon  สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรการออกแบบภายใน 5 ที่นั่ง
- หลักสูตรสถาปัตยกรรม 20 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon  รับสมัคร 9 - 16 มิ.ย. 63
ทดสอบ Icon  เกณฑ์การพิจารณา :
- วิธีที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- วิธีที่ 2 ใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง

ทดสอบ Icon  รายละเอียด >> คลิก <<

หน้าเว็บไซต์หลัก สมัคร TCAS รอบ 5 ม.วลัยลักษณ์ >> คลิก <<
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 5 #TCAS รอบ 5 ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #รับตรงอิสระ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?