/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : ม.มหาสารคาม เปิดรับ 19 คณะ []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของ TCAS ปี 2563 กันแล้ว หลายๆ มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระกันอยู่ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เปิดรับสมัครทั้งหมด 19 คณะ มีจำนวนที่นั่งมากกว่า 2,000 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้
 

 
 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT 1-2 (ปี 62-63)
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ที่นั่ง
*กระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ทหารเรือส่งรายชื่อ
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก  
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 10 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT 2
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์           50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย  25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 13 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์  10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ 20 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 11 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon  คณะเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชสวน) 10 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชไร่) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง 20 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 ที่นั่ง (ทุน)
รับสมัคร 9 - 12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 4 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 - 13 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT2
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 50 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX,  GAT-PAT (บางสาขา)
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสื่อนฤมิต 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่ 100 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -10 มิถุนายน 2563
ใช้ผลการศึกษาม.ปลาย และสอบสัมภาษณ์
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 20 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -11 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX,  GAT, PAT 1
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 14 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 12 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 28 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -14 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวบัญชี 200 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ 200 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารการเงิน 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 100 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -14 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รับสมัคร 9 -14 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 30 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX และ/หรือสอบสัมภาษณ์
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -13 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 5 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -11 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT และสอบสัมภาษณ์
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รับสมัคร 9 -11 มิถุนายน 2563
ใช้ Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รับสมัคร 9 -13 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX, Portfolio
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 50 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -13 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 100 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -12 มิถุนายน 2563
ใช้คะแนน GPAX
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา
 
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #TCAS 63 #รับตรงอิสระ 63 #TCAS รอบ 5 #รับตรง มมส #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?