TCAS64 รอบ 1 : มรภ.วไลยอลงกรณ์ บางคณะไม่กำหนด GPAX (ใช้ Portfolio ทุกคณะ)

                                                   มาแล้ว! รับตรงที่เหมาะสำหรับคนผลงานแน่นๆ เพราะรับตรง TCAS64 รอบ 1 Portfolio ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เกณฑ์คัดเลือกนั้นเน้นใช้พอร์ตฟอลิโอเป็นหลักค่ะ แต่ในบางสาขาก็จะมีกำหนด GPAX ขั้นต่ำด้วย แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า น้องๆ หลายคนสามารถสมัครได้ เพราะเริ่มต้นที่ประมาณ 2.00 - 2.50 ค่ะ  จะมีเปิดรับคณะอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดกันเลย


 
ทดสอบ Icon  คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6 เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว
2. มีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่สมัคร
  ตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละคณะ ที่ >>คลิก<<

ทดสอบ Iconคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
- การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)  
- คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  
 - เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
- ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
- ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  
- ภาษาจีน (ค.บ.)  
- ภาษาไทย (ค.บ.)  
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  
- คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  
- การประถมศึกษา (ค.บ.)  
- ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  

ทดสอบ Icon  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)  
- จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว, จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ศศ.บ.)  
- นิติศาสตร์ (น.บ.)  
- ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)  
- ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)  
- ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)  
- สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)  
- ศิลปะการแสดง (ศป.บ.)  
- ดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)  
- สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)  
- รัฐศาสตร์ (ร.บ.)  

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)  
- นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  
- โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)  
- การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย (วท.บ.)  
- นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)  
- นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (วท.บ.)  
- เกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, แขนงวิชาสัตวศาสตร์) (วท.บ.)  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  
- เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.)  
- เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)  
- วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)  
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)  
- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)  
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)  
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)  

ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
- การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)  
- การจัดการทั่วไป (บธ.บ)  
- การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)  
- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ)  
- การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (บธ.บ)  
- การบัญชี (บช.บ.)  
- ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)  
- นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)  

ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ)  
- การจัดการการบริการและการโรงแรม (ศศ.บ.)  
- การจัดการนวัตกรรมการค้า (บธ.บ)  

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)  
- การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)  
- อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  
- สุขภาพและความงาม (วท.บ.)  

ทดสอบ Icon มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
- เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)  
- การจัดการทั่วไป  (บธ.บ.)

 
ทดสอบ Icon ค่าสมัคร  100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ทดสอบ Iconเกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX
2. Portfolio

ทดสอบ Iconกำหนดการรับสมัคร
 1 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64 รับสมัคร http://ent.vru.ac.th
1 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 ชำระเงินค่าสมัคร
5 ก.พ. 64      ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://ent.vru.ac.th
10 ก.พ. 64 สอบสัมภาษณ์  
17 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 – 23 ก.พ.64  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา
27 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 – 10 มี.ค. 64 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
1 – 10 มิ.ย 64 ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

ทดสอบ Icon  กำหนดการรวม 4 รอบ มรภ.วไลยอลงกรณ์


ทดสอบ Icon  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น