/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาดู! แผนการรับ TCAS64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ละคณะเปิดรับรอบไหนบ้าง []

วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้เรียกได้ว่า "ช่วงเวลาแห่งการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2564" ได้เริ่มขึ้นแล้ว เพราะบางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ยังไม่เปิดรับสมัคร ก็ทยอยอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับการรับสมัครมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัว ซึ่ง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ก็เป็นหนึ่งในนั้น
 

 
              วันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการเผยแพร่ "คู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564" ออกมาให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   รวมไปถึงในปีการศึกษา 2564 นี้ แต่ละคณะมีการรับผ่านระบบ TCAS อย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้พี่แนนนี่จะรวบรวมข้อมูลรูปแบบการรับสมัครของแต่ละคณะออกมาให้น้องๆ ได้ดูกัน
 
คณะแพทยศาสตร์ (เปิดรับ 277 คน)
สาขาวิชา : แพทยศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio (4 โครงการ 61 คน)
รูปแบบที่ 2 Quota (3 โครงการ 161 คน)
รูปแบบที่ 3 Admission I - กสพท (55 คน)

 
คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
 รูปแบบที่ 2 Quota
 รูปแบบที่ 3 Admission I - กสพท

 
คณะเภสัชศาสตร์ (160 คน)
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์ (แผนเภสัชกรรมอุตสาหการ/แผนบริบาลทางเภสัชกรรม)
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 2 Quota
รูปแบบที่ 3 Admission I - กสพท
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะเทคนิคการแพทย์ (310 คน)
สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค, กิจกรรมบำบัด, กายภาพบำบัด
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์, พยาบาศาสตร์ นานาชาติ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 2 Quota
รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (75 คน)
สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 2 Quota (4 โครงการ)
รูปแบบที่ 3 Admission I - กสพท
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะวิทยาศาสตร์ (715 คน)
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์, สถิติ, วิทยาการคอมพิวตอร์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วัสดุศาสตร์, ธรณีวิทยา, อัญมณีวิทยา, วิทยาการข้อมูล, ฟิสิกส์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (980 คน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์เกษตร, เกษตรศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (420 คน)
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร, วิสวกรรมกระบวนการอาหาร, เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภํณฑ์, เทคโนโลยีการบรรจุ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรม (5 ปี), สถาปัตยกรรม (วท.บ.), ภูมิสถาปัตยกรรม, การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (กว่า 400 คน)
สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์, แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์, ดิจิทัลเกม, บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล, การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio (3 โครงการ)
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (100 คน)
สาขาวิชา : นวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตร 2 + 2 ปี)
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission
รับผ่าน IPAS อีก 4 รอบ

 
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, สารสนเทศศึกษา, จิตวิทยา, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาและวัฒนธรรมพม่า, บ้านและชุมชน, การท่องเที่ยว, ปรัชญา, ภาษาไทย, ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะศึกษาศาสตร์ (359 คน)
สาขาวิชา : ประถมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ เคมี, พลศึกษา, ศิลปศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา, การศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission
คณะวิจิตรศิลป์ (345 คน)
สาขาวิชา : ศิลปะไทย, การออกแบบ, ศิลปะการแสดง, ศิลปะภาพพิมพ์, จิตกรรม, ประติมากรรม, สหศาสตร์ศิลป์, ถ่ายภาพสร้างสรรค์, สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะสังคมศาสตร์ (280 คน)
สาขาวิชา : ภูมิศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, อาเซียนศึกษา, สังคมศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รับผ่าน IPAS รอบที่ 4

 
คณะบริหารธุรกิจ (440 คน)
สาขาวิชา : บัญชี, การจัดการธุรกิจบริการ, บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด)
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะเศรษฐศาสตร์ (540 คน)
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ), หลักสูตร 2 ปริญญา (ควบสาขาการสื่อสารมวลชน)
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะการสื่อสารมวลชน (320 คน)
สาขาวิชา : สื่อสารมวลชน, หลักสูตร 2 ปริญญา (ควบเศรษฐศาสตร์), ภาพยนตร์ดิจิทัล
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (220 คน)
สาขาวิชา : การเมืองและการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, การระหว่างประเทศ
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota
รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II

 
คณะนิติศาสตร์ (320 คน)
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
รูปแบบที่เปิดรับ
รูปแบบที่ 1 Portfolio
รูปแบบที่ 2 Quota

รูปแบบที่ 3 Admission I
รูปแบบที่ 4 Admission II
รูปแบบที่ 5 Direct Admission

 
ข้อมูลฉบับเต็ม : คลิก
              สำหรับข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลรูปแบบการรับ และจำนวนการรับที่คาดว่าจะรับในปีการศึกษา 2564 อย่างไรก็ตามขอให้น้องๆ รอติดตามรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละคณะ ในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งนึงค่ะ
รับข่าวสารเกี่ยวกับรับตรงก่อนใครได้ที่ tcas.in.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #ม.เชียงใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป