/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รวมโควตารอบ Portfolio TCAS 64 ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สมัครได้ []

วิว

 TCAS รอบ Portfolio ถือเป็นรอบที่น้องๆ เล็งไว้ว่าอยากสมัครมากที่สุด จะได้สอบติดเป็นคนแรกๆ ของรุ่น แต่หลายคนก็มาสะดุดกลางทางซะก่อน เพราะคิดขึ้นได้ว่าไม่ค่อยมีผลงานใส่ Portfolio เลย ถ้าไม่มี Portfolio จะติดรอบนี้ได้ยังไง ขอบอกว่ารอบนี้ไม่ได้รับเฉพาะคนที่มี Portfolio เท่านั้นนะคะ มีโครงการที่ไม่ใช้ Portfolio ด้วย แต่จะพิจารณาคะแนนจากส่วนอื่นๆ แทน ตามมาดูกันเลยค่ะ  

โควตารอบ Portfolio TCAS 64 ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สมัครได้
โควตารอบ Portfolio TCAS 64 ที่ไม่ต้องมี Portfolio ก็สมัครได้

 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

 • สมัคร 5 - 20 ม.ค. 64
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ใช้ GPAX ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรม หรือได้รับรางวัล/เกียรติบัตรด้านต่างๆ
 • รายละเอียด คลิก

โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • สมัคร 1 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก 

โควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • สมัคร 15 ต.ค. - 6 ธ.ค. 63
 • ใช้ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

โควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว.ปราจีนบุรี

 • สมัคร 1 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63
 • ใช้ GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก  

โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว.ปราจีนบุรี

 • สมัคร 1 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63
 • ใช้ GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก  

โควตาครูแนะแนว ม.พะเยา (ทุกคณะ ยกเว้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยื่น Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์)

 • สมัคร 26 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63
 • แผนการเรียนตามที่กำหนด
 • ใช้ GPAX 4 เทอม
 • รายละเอียด คลิก  

โครงการ วมว. ม.พะเยา

 • สมัคร 1 ธ.ค.63 - 15 ม.ค. 64
 • อยู่ใน 18 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคะแนนสอบ O-NET ในวันขึ้นทะเบียนนิสิต
 • มีคะแนนสอบ PAT4 ในวันเปิดภาคการศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านคัดเลือกหลักสูตรสถาปัตยฯ)
 • รายละเอียด คลิก

โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา  

 • สมัคร 1 ธ.ค.63 - 15 ม.ค. 64
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีคะแนนสอบ O-NET ในวันขึ้นทะเบียนนิสิต
 • รายละเอียด คลิก

โควตานักเรียนเรียนดี ม.พะเยา

 • สมัคร 1 ธ.ค.63 - 15 ม.ค. 64
 • ใช้ GPAX 5 เทอม
 • มีคะแนนสอบ O-NET ในวันขึ้นทะเบียนนิสิต
 • มีคะแนนสอบ PAT4 ในวันเปิดภาคการศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านคัดเลือกหลักสูตรสถาปัตยฯ)
 • มีคะแนนสอบ PAT5 ขั้นต่ำ 30% ในวันขึ้นทะเบียนนิสิต (เฉพาะผู้ผ่านคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาฯ)
 • รายละเอียด คลิก

โควตาคณะ ม.พะเยา

 • สมัคร 5 ต.ค. - 25 ธ.ค.63
 • ใช้ GPAX 4 เทอม
 • มีคะแนนสอบ O-NET ในวันขึ้นทะเบียนนิสิต
 • มีคะแนนสอบ PAT4 ในวันเปิดภาคการศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านคัดเลือกหลักสูตรสถาปัตยฯ)
 • รายละเอียด คลิก

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ว.สกลนคร

 • สมัคร 1 ต.ค. - 31 ม.ค. 63
 • ใช้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • รายละเอียด คลิก

โควตาสถาบัน ม.กาฬสินธุ์

 • สมัคร 5 ต.ค. - 20 พ.ย. 63
 • ใช้ GPAX 2.00 (บางสาขา)
 • มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคม
 • ผ่านการรับรองจากสถานศึกษา
 • รายละเอียด คลิก

TCAS64 รอบ Portfolio ม.นเรศวร  

 • สมัคร 1-15 ธ.ค. 63
 • รายละเอียด คลิก 

  1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 
 • มีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน
 • ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด
 • ใช้ GPAX 5 ภาคเรียน  
  2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติจากครู 1 ฉบับ และบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • มีหลักฐานการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการ หรือรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • มี GPAX ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผลสอบ N5 ขึ้นไป (เฉพาะสาขาภาษาญี่ปุ่น)  
  3. โครงการ สอวน. 
 • ผ่านการคัดเลือกค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3
 • โครงการ พสวท. ม.นเรศวร
 • มีผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์จาก พสวท. เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป  
  4. โครงการทายาทเกษตรกร
 • มีหนังสือรับรองบุตรผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร จากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตร ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้
 • ศึกษาชั้น ม.6 ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในภูมิลำเนาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ใช้ GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • มีหนังสือรับรองบุตรผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศบาล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในภูมิลำเนาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ใช้ GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ) 
  6. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร 
 • เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ในงานเกษตรนเรศวร
 • มีใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการประกวดโครงการวิทยาการศาสตร์การเกษตร ในงานเกษตรนเรศวร
 • ใช้ GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
  7. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
 • มีหนังสือรับรองบุตรผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร จากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตร ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้
 • ใช้ GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
  8. โครงการ ทสม. และ ทสจ. 
 • มีความเกี่ยวข้องกับ ทสม. ที่ปฏิหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีหนังสือรับรองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นบุคคลที่ ทสจ. เห็นว่าเคยร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยมีหนังสือรับรองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  9. โครงการช้างศึกพระนเรศวร 
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ใช้ GPAX คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เคยเข้าร่วม 1-5 โครงการที่กำหนด  
  10. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
 • ใช้ GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
 • มีผลงานหรือใบรับรองจากการเข้าร่วมโครงการ/ค่ายตามที่สาขากำหนด
  11. โครงการ Law for Languages
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และได้รับรางวัลวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ อันดับที่ 1-3 ในระดับโรงเรียนขึ้นไปภายในเวลา 3 ปี  
  12. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือได้รับรางวัลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร
  13. โครงการสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประหมู่บ้าน
 • มีเอกสารรับรองว่าเป็นบุตรสายตรงที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ทุกตำแหน่ง) ที่ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือได้รับรางวัลวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค
  14. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 • ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในระดับประเทศ 
  15. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่
 • ใช้ GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เชื่อถือได้
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 • มีผลงานการเขียนความเรียงหรือบทความทางประวัติศาสตร์
 • มีใบเกียรติบัตร ใบรับรอง รางวัล ผลงานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TCAS64 รอบ Portfolio ม.บูรพา 

 • รับสมัคร 5 - 19 ม.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

  1. โครงการเพชรตะวันออก
 • มีเปอร์เซ็นไทล์ขั้นต่ำของผลการเรียน 5 เทอม
 • มี GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
 • มีใบแสดงผลการเรียนและใบแสดงค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์  
  2. โครงการ MOU
 • ศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.บูรพา
 • มี GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
  3. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ" TCAS รอบที่ 1
 • ศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มี GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ) 
  4. โครงการ สอวน.
 • ผ่านการอบรมค่าย สอวน. จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ หรือ ค่าย 2 หรือ ค่าย 3 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ
 • มีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.  
  5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่1)
 • ศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที 12 จังหวัดภาคตะวันออก
 • มี GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ)
  6. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่1)
 • มี GPAX 5 เทอม (บางสาขากำหนดขั้นต่ำ) 
  7. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่1)
 • มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  8. โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
 • เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกที่ ม.บูรพาจัดขึ้น

โครงการ YOUNG SMART TSU 2021 ม.ทักษิณ  

 • สมัคร 16 ก.ย. 63 - 29 ม.ค. 64
 • ใช้ GPAX 6 เทอม กำหนดขั้นต่ำ
 • เขียนเรียงความตามที่คณะ/สาขากำหนด
 • รายละเอียด คลิก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ขอให้น้องๆ อ่านรายละเอียดแต่ละโครงการอย่างรอบคอบ เช่น โครงการนั้นกำหนด GPAX ขั้นต่ำมั้ย ผลงานหรือรางวัลวิชาการกำหนดอายุกี่ปี เรียงความให้โจทย์มากี่ประเด็นต้องตอบให้ครบ เพราะถ้าพลาดไปเพียงจุดเดียว คะแนนน้องก็จะหายไปจุดหนึ่งด้วย หรือถ้าขั้นเด็ดขาดก็อาจถูกปัดตกเลยค่ะ  

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS #TCAS รอบ Portfolio #Portfolio #พอร์ตฟอลิโอ #ไม่ใช้พอร์ต #ไม่มี Portfolio #ไม่มี Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป