/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (34 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครกำลังรอระเบียบการการรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อยู่บ้างไหมคะ วันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศรายชื่อโครงการและคณะที่จะเปิดรับในรอบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดรับกว่า 34 โครงการ ดังต่อไปนี้

TCAS64 รอบ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับมากกว่า 30 โครงการ
TCAS64 รอบ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับมากกว่า 30 โครงการ

TCAS รอบ 1 Portfolio  รับ 34 โครงการ

1. โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก 

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

5. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 10 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

6. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละคร

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร 5 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ รวม 5 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 30 ที่นัั่ง
 • รับม.6, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สมัครวันที่  7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

10. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สมัครวันที่  7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

11. โครงการรับนักเรียนจากรร. วิทยาศาสตร์ และรร. ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.)

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สมัครวันที่  7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

12. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สมัครวันที่  7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

13. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สมัครวันที่  7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก 

14. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (5 สาขาวิชา) รวม 11 ที่นัั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2563
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

15. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 ที่นัั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2563
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

16. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาสาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  11 ที่นัั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 2562
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

17. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ 

 • คณะครุศาสตร์  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 7 ที่นัั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2563
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

18. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 6 ที่นัั่ง
 • รับม.6, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

19. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 6 ที่นัั่ง
 • รับม.6, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

20. โครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ 

 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ 5 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

21. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศ

 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศ 5 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือ เด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

23. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

24. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

25. โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

26. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

27. โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

28. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

29. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ  เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 8 ที่นัั่ง
 • รับม.6 หรือ เด็กซิ่ว
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

30. โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

 • คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

31. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร

 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  10 ที่นัั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 2562
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

32. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะจิตวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 21 ที่นั่ง
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

33. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย, คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา, คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย, คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล รวม 40 ที่นั่ง
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก

34. โครงการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

 • คณะสัตวแพทย์
 • สมัครวันที่ 7 - 18 มกราคม 2564
 • รายละเอียด คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 1 Portfolio #จุฬา #cu

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป