/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ข้อสอบ TGAT - TPAT คืออะไร? เริ่มใช้ใน TCAS66 ปีแรก! []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ เชื่อว่าใครหลายคนที่ตามการสอบของระบบ TCAS มาตลอด ตั้งแต่ TCAS64 จะเห็นว่า มีข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรื่อยๆ และจะมีข้อสอบกลางตัวใหม่ ออกมา ซึ่งเตรียมปรับอย่างสมบูรณ์แบบใน TCAS66

เมื่อต้นปีพ.ศ.2564 ที่ผ่านก็มีความคืบหน้าของระบบ TCAS66 ออกมา  โดยเห็นค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการปรับข้อสอบกลางต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา และจะเตรียมจัดสอบบนคอมพิวเตอร์ และล่าสุด! ทางทปอ.ก็ได้ประกาศรายวิชาสอบกลาง TCAS66 ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ระวัง! TCAS66 ลดรายวิชาสอบกลาง ปรับ GAT/PAT/วิชาสามัญ ย้าย กสพท ไป TPAT
ระวัง! TCAS66 ลดรายวิชาสอบกลาง ปรับ GAT/PAT/วิชาสามัญ ย้าย กสพท ไป TPAT

ข้อสอบ TGAT - TPAT คืออะไร? เริ่มใช้ใน TCAS66 ปีแรก

สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใน TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้งาน
 • เป็นการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สนามสอบ
 • การสอบวิชาเฉพาะ กสพท เปลี่ยนไปอยู่ใน TPAT
 • ข้อสอบ PAT ภาษาต่างๆ เปลี่ยนไปอยู่ในวิชาสามัญ
 • การสอบจะเริ่มต้นในเดือน ธันวาคม 2565  (TGAT/TPAT)

TGAT : Thai General Aptitude Test

มีการปรับวิชา GAT เดิม เป็น TGAT ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน เท่าเดิม แต่ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ต้องสอบทุกส่วน) ได้แก่

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ  (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

มีการปรับวิชา PAT เดิม เป็น TPAT ซึ่งจะปรับคะแนนเต็มเหลือ 100 คะแนน  และปรับวิชาสอบ เหลือเพียง 5 รายวิชา  ได้แก่

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

วิชาสามัญ

มีการปรับวิชาสามัญเดิม ให้เป็นวิชาสามัญ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) โดยจะมีทั้งหมด 9 วิชาหลักๆ ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   หมายเหตุ : จะเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือสอบทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเลยก็ได้  โดยสาขาวิชาอาจจะให้ใช้คะแนนเพียงส่วนเดียว หรือ 2 ส่วนเลยก็ได้
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศ
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • ญี่ปุ่น
  • จีน
  • อาหรับ
  • บาลี
  • เกาหลี

ระยะเวลาในการจัดสอบ

TGAT : Thai General Aptitude Test

 • จัดสอบเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือ ธันวาคม 2565
 • ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

 • จัดสอบเดือนธันวาคม 2565
 • ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

วิชาสามัญ

 • จัดสอบเดือนมีนาคม 2566
 • ใช้ในรอบ Quota, Admission

ขอบเขตเนื้อหา

 • มาจากหลักสูตรชั้น ม.4 - ม.6 (ไม่เกินหลักสูตร)
 • เน้นการคิด วิเคราะห์ และนำไปใช้งาน

UPDATE 19/10/64
พี่แนนนี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ อ.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ถึงเรื่องการปรับรายวิชาสอบใน TCAS66 ซึ่งก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้
 

 • TGAT จะมีข้อสอบให้เลือก 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  โดยส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (เน้นการสื่อสาร การใช้ในชีวิตประจำวัน) และส่วนที่ 2 - 3 จะขึ้นอยู่กับว่าน้องเลือกสอบเป็นภาษาอะไร ถ้าเลือกเป็นภาษาไทย ข้อสอบจะเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชาด้วย
 • ใน TGAT  จะไม่มีส่วนของ GAT เชื่อมโยงแล้ว ข้อสอบจะปรับเป็นการคิดวิเคราะห์แบบข้อๆ (multiple choice) อาจจะมีคำถามเชื่อมกัน 2 - 3 ข้อเท่านั้น แต่จะไม่เป็นบทความ/เหตุการณ์แบบ GAT เชื่อมโยงแล้ว
 • TGAT จัดสอบ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ถ้าน้องไปสอบทั้ง 2 ครั้ง ระบบจะดึงคะแนนครั้งที่ดีที่สุดไปใช้คัดเลือก
 • UPDATE 23/03/65 : ปรับลดเหลือเดือนธันวาคม เพียงรอบเดียว
 • แม้ว่า วิชาเฉพาะ กสพท จะย้ายไปอยู่ใน TPAT  แต่สัดส่วนข้อสอบยังคงเหมือนเดิม (มี 3 part)
 • การยื่นคะแนนใน 4 สาขาวิชา กสพท คาดว่าจะเป็นเหมือนเดิม คือ วิชาเฉพาะ + วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ทั้ง 2 ส่วน) + ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + สังคมศึกษาฯ +  ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
 • วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อสอบจะเป็นวิชาเดียว (สมัครครั้งเดียว) เข้าสอบ 2 ส่วนต่อกันเลย แต่ถ้าใครจะเลือกทำแค่ส่วนคณิตศาสตร์พื้นฐานส่วนเดียวก็สามารถทำได้
 • หากเทียบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ กับ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 เดิม ส่วนของพื้นฐาน คือคณิตศาสตร์ 2  และส่วนเพิ่มเติม คือ คณิตศาสตร์ 1
 • การใช้คะแนนของคณิตศาสตร์ประยุกต์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจจะกำหนดให้ใช้แค่ส่วนพื้นฐานส่วนเดียว หรือมใช้คะแนนทั้ง 2 ส่วน
 • วิชาภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) จะเน้นในเรื่องไวยากรณ์ และ Academic English มากกว่าพาร์ทภาษาอังกฤษของ TGAT
 • วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาสามัญ) ก็คือ PAT 7 เดิม เนื้อหาการสอบจะเหมือนๆ เดิม แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนข้อจะเท่าเดิม หรือไม่
 • สำหรับจำนวนข้อ และระยะเวลาในการทำข้อสอบ ยังไม่สามารถประกาศได้ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
 • ผลคะแนน  TGAT TPAT และวิชาสามัญ ทุกวิชาจะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าจะซิ่ว ต้องสอบใหม่ทุกปี
 • ถึงจะเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ แต่ก็เป็นการสอบในสนามที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีศูนย์สอบหลายแห่ง อาจจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ
 • ทางทปอ.จะมี demo ระบบสอบ หรือตัวอย่างระบบสอบให้น้องๆ ได้เห็น และทดลองใช้งานระบบก่อนการสอบจริง
 • ในการสอบวิชาคำนวณ ทางทปอ.จะจัดเตรียมกระดาษทดให้ และมีเครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมช่วยคำนวณง่ายๆ ไว้ให้
 • ทปอ.อนุญาตให้เข้าสอบได้เฉพาะม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ม.4 - ม.5 เข้าสอบ
 • รายละเอียดการสอบ - test blueprint จะประกาศในทราบประมาณธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
 • ระบบ TCAS66 ยังคงมี 4 รอบหลักๆ เหมือนเดิม คือ รอบ Portfolio, รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission และยังคงมีกฎเหล็ก 1 คน 1 สิทธิ์ มีระบบบริหารจัดการสิทธิ์ตามเดิม

สำหรับน้องๆ  #dek66 อย่าลืมติดตามข่าวการสอบ TCAS66 อย่างสม่ำเสมอ และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบในแต่ละวิชา สามารถคอมเมนท์คำถามกันมาไว้ได้เลยนะคะ

สรุปข้อสอบใหม่ TGAT/TPAT A-Level
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS66 #ข้อสอบกลาง #TGAT #TPAT #GAT #PAT #วิชาสามัญ #GAT/PAT #ข้อสอบใหม่ TCAS66 #dek66

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป