/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! เกณฑ์การคัดเลือก TCAS65 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข []

วิว

สวัสดีค่ะ หลายคนคงรู้แล้วว่า ปีนี้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ด้วย ซึ่งปกติในปีก่อนๆ นั้นไม่เข้าร่วม น้องๆ จึงสามารถสมัครโดยตรงกับสถาบันได้และยังสามารถสมัครหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใน TCAS ควบคู่ไปด้วยได้

แต่เมื่อปีนี้สถาบันพระบรมราชชนก  ได้เข้าร่วมกับระบบ TCAS  แล้วนั่นหมายความว่า รายละเอียดเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการจัดการสิทธิ์ก็จะไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ค่ะ  คือ มีการรับตามรอบของระบบ TCAS  และในรอบ 3 Admission ก็จะเลือกคณะที่สนใจได้ 10 อันดับจากสถาบันทั้งหมดที่เข้าร่วมในระบบ TCAS เกริ่นกันมาพอสมควร ไปดูรายละเอียดการรับของสถาบันพระบรมราชชนกกันเลยค่ะ

การรับสมัคร TCAS65 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

แบ่งการรับออกเป็น 2 ระดับคือ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดรับทั้งหมด 5 รอบคือ

 • รอบที่ 1 Portfolio
 • รอบที่ 2 Quota
 • รอบที่ 3 Admission
 • รอบที่ 4 Direct Admission
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เปิดเมื่อรับไม่ครบตามจำนวน)

หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี) เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ คือ

 • รอบที่ 1 รอบรับตรง
 • รอบที่ 2 รอบรับกลาง
 • รอบที่ 3 รับตรงอิสระ (เปิดเมื่อรับไม่ครบตามจำนวน)

หลักสูตรที่รับสมัครใน TCAS65 ส.พระบรมราชชนก

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการสื่อสาร
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
   • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   • สาขาวิชาเวชระเบียน
   • สาขาวิชาช่างทันตกรรม

รายละเอียดและคุณสมบัติการรับแต่ละรอบ

รอบที่ 1 Portfolio  

 • เปิดรับสมัคร 3-9 ม.ค. 65 (รับเฉพาะ ม.6) มี 3 โครงการคือ
 • โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  • โรงเรียนคัดเลือกและมีผลงานนำเสนอ รับโรงเรียนละ 5 คน โดยเปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
  • มีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน  โดยเปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน
 • โครงการช้างเผือก สบช.
  • รับนักเรียนขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี มีทุนการศึกษาให้ รับเขตสุขภาพละ 3 คน โดยเปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน

เกณฑ์การรับสมัคร

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • GPAX 5 เทอม > 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 3.00
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน
 • หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
  • GPAX 5 เทอม > 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 2.50
  • สำหรับผู้สมัครในโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน
  • สำหรับผู้สมัครในโครงการช้างเผือก สบช. ต้องได้ GPAX > 3.25 และมี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 3.00 และมีแฟ้มสะสมผลงาน  

   --------------------------------------------------

รอบที่ 2 Quota

 • เปิดรับสมัคร 21 - 31 มี.ค. 65 (รับเฉพาะ ม.6) มี 3 โครงการ คือ
 • โครงการ อสม. หรือ บุตร อสม. รับจังหวัดละ 2 คน โดยรับเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด รับจังหวัดละ 2 คน โดยรับคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน
 • โครงการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ

เกณฑ์การรับสมัคร

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • GPAX 5 เทอม > 2.75
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • GPAX 5 เทอม > 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 3.00
 • หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
  • GPAX 5 เทอม > 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 2.50

--------------------------------------------------

รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัคร 2 - 10 พ.ค. 65

เกณฑ์การรับสมัคร

ทุกหลักสูตร

 • GPAX 6 เทอม 20%
 • GAT 40%
 • PAT2 40%

--------------------------------------------------

รอบที่ 4 direct Admission

 • เปิดรับสมัคร 25 - 30 พ.ค. 65 เปิดรับเฉพาะกรณีได้จำนวนไม่ครบตามแผนการรับ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • GPAX 6 เทอม > 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • GPAX 6 เทอม > 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 3.00
 • หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
  • GPAX 6 เทอม > 2.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิชาละ > 2.00

--------------------------------------------------

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

 • เกณฑ์การคัดเลือกเช่นเดียวกับรอบที่ 4 Direct Admission
 • เปิดรับเฉพาะกรณีที่ไม่เต็มแผนการรับ

--------------------------------------------------

เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี)

 • รอบที่ 1 รอบรับตรง
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม 2565 รับ ม.6
  • GPAX 5 เทอม > 2.25
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00
 • รอบที่ 2 รอบรับกลาง
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายน 2565 รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว
  • GPAX 5 เทอม > 2.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00
 • รอบที่ 3 รอบรับตรงอิสระ
  • เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 เปิดรับเฉพาะกรณีไม่เต็มแผนการรับ
  • เกณฑ์รับสมัคร เหมือนรอบรับกลาง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับสถาบันพระบรมราชชนก นอกจากจะเปิดรับรอบ 1-4 ตามระบบ TCAS แล้ว ตามแผนก็จะมีรอบ 5 ซึ่งเป็นรอบรับตรงอิสระที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรอบ 4  แต่จะเปิดรับเฉพาะกรณีที่ยังได้จำนวนไม่ครบตามแผนนะคะ ดังนั้น ใครที่อยากเรียนที่นี่ ขอให้โฟกัสที่รอบ 1-3 ก่อนนะคะ  สอบติดตั้งแต่รอบแรกๆ สบายใจกว่าค่ะ :D

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS65 #ส.พระบรมราชชนก #กลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์ #กลุ่มคณะสหเวชศาสตร์/สาธารณสุข/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป