/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพียง 11 วัน []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS65 รอบโควตา ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเตรียมประกาศรับสมัครของคณะอื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีกกว่า 23 โครงการ โดยจะรับสมัครระหว่างวันที่  14 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

TCAS65 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TCAS65 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน

 • คณะอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาสเปน 10 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คะแนน GAT
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

2. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 15 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต-ศิลปะ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน CU-TEP, IELTS, TOEFL
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

3. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมไทย

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64 หรือ 63
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนนวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์)
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน
 • รายละเอียด คลิก

4. โครงการรับนร.ที่มีความสามารถทางด้านศิลปศึกษา

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา 36 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • คะแนน GAT, PAT 5
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด คลิก

5. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 27 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • คะแนน GAT, PAT 5
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด คลิก

6. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย 1 คน
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล 2 คน
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • คะแนน GAT, PAT 5
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด คลิก

7. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูง

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย 20 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 64
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • ได้รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาไทยระดับชาติ
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

8. โครงการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
 • รายละเอียด  คลิก

9. โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ อ.สะเดา อ.นาทวี)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คะแนน GAT,  PAT 1
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

10. โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาวิทย์ คณิต และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่กว่า 2.75 และกลุ่มอื่นๆ 2.00
  • คะแนน GAT,  PAT 2
 • รายละเอียด คลิก

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 ที่นั่ง
 • รับม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คะแนน GAT
  • คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์)
 • รายละเอียด คลิก

12. โครงการคัดเลือกนร.ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานฤมิตศิลป์
   • เอกมัณฑนศิลป์ 5 ที่นั่ง
   • เอกนิทรรศการศิลป์ 5 ที่นั่ง
   • เอกหัตถศิลป์ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดุริงยางคศิลป์
   • เอกดุริยางคศิลป์ไทย 2 ที่นั่ง
   • เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานาฏยศิลป์
   • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานาฏศิลป์ตะวันตก 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษตามที่กำหนด
  • คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
  • คะแนนวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ทฤษฎี/ทักษะ)
 • รายละเอียด คลิก

13. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษตามที่กำหนด
  • คะแนน GAT, PAT 2
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด คลิก

14. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 15 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีภูมิลำเนา หรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนอุดรธานี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี
  • คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

15. โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 10 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

16. โครงการจุฬา-ชนบท

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะอักษรศาสตร์ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
   • สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้
  • คณะวิทยาศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะรัฐศาสตร์
   • สาขาวิชาการปกครอง 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   • สาขาวิชาบัญชี 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการประกันภัย 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์
   • สาขาวิชาประถมศึกษา 10 ที่นั่ง
  • คณะนิเทศศาสตร์ 8 ที่นั่ง
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
  • คณะนิติศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชากายภาพบำบัด 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารังสีเทคนิค 2 ที่นั่ง
  • คณะจิตวิทยา 5 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 ที่นั่ง
  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 10 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด  (ภาคกลาง 13 จ./ภาคเหนือตอนล่าง 8 จ./ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 20 จ./ ภาคตะวันออก 8 จ./จ.ตรัง/จ.น่าน/อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)
  • เรียนรร.รัฐ หรือรร.ที่กรรมการเห็นสมควร
  • ครอบครัวฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
  • แต่ละสาขาวิชากำหนด GPAX  ขั้นต่ำไม่เท่ากัน (2.50 -3.50)
  • คะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

17. โครงการจุฬา-ชนบท  รร.ปอเนาะพิเศษฯ

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์
   • สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ที่นั่ง
  • คณะรัฐศาสตร์
   • สาขาวิชาการปกครอง 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา)
  • เรียนรร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)
  • ครอบครัวฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
  • GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

18. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด (นราธิวาส, ระนอง, เชียงใหม่, นครพนม, ตาก)
  • เรียนรร.รัฐ หรือรร.ที่กรรมการเห็นสมควร
  • ครอบครัวฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
  • GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน GAT / PAT 1/ PAT 2
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

19. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะอักษรศาสตร์ 4 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะรัฐศาสตร์
   • สาขาวิชาการปกครอง 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   • สาขาวิชาบัญชี 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เฉพาะบาสเก็ตบอล ชาย 1 ที่นั่ง หญิง 1 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์
   • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 10 ที่นั่ง
  • คณะนิเทศศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 ที่นั่ง
  • คณะนิตศาสตร์ 6 ที่นั่ง
  • คณะจิตวิทยา 3 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 20 ที่นั่ง
 • รับม.6 (บางสาขาวิชารับเด็กซิ่ว)
  • มีความสามารถด้านกีฬา ในกีฬาที่กำหนด และมีผลงานในระดับที่กำหนด
  • แต่ละสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำไม่เท่ากัน
  • คะแนน GAT และ PAT (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
  • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • รายละเอียด คลิก

20. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลในระดับที่กำหนด
  • แต่ละสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำไม่เท่ากัน
  • คะแนน GAT และ PAT (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
  • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
 • รายละเอียด คลิก

21. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ -  นานาชาติ

 • คณะอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีคะแนนทดสอบภาษอังกฤษ (CU-TEP, IELTS, TOEFL)
  • คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 30 ที่นั่ง
  • คณะอักษรศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   • สาขาวิชาบัญชี 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการประกันภัย 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศึกษา) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาศิลปศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล 1 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทย์ 2 ที่นั่ง
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 ที่นั่ง
 • รับม.6 รร.สาธิตจุฬาฯ
  • บางสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำ
  • มีคะแนน GAT, PAT/ วิชาสามัญ/วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

23. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
  • คณะนิเทศศาสตร์
   • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นานาชาติ 2 ที่นั่ง
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
  • คณะจิตวิทยา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา นานาชาติ 3 ที่นั่ง
  • สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ นานาชาติ 3 ที่นั่ง
 • รับม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • มีความสามารถด้านกีฬา ในกีฬาที่กำหนด และมีผลงานในระดับที่กำหนด
  • แต่ละสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำไม่เท่ากัน
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (เช่น CU-TEP, TOEFL, IELTS, SAT)
  • มีคะแนนวัดความถนัดทางวิชาการที่กำหนด (เช่น CU-AAT, SAT, AP, IB, GED} ACT)
  • สอบสัมภาษณ์
 • รายละเอียด คลิก

กำหนดการรับสมัครรอบ 2 Quota

 • รับสมัคร : 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 24 - 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • รายงานตัวออนไลน์ : 28 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4 - 5  พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9  พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 2 Quota #จุฬา #โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป