/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แนะแนวเตรียมความพร้อม TCAS65 สู่ "วิทยาการคอมพิวเตอร์" []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ TCAS Coach วันนี้ จะพาน้องๆ ไปเตรียมตัวกับอีกหนึ่งสาขาวิชาที่เรียกได้ว่ามาแรงในยุคดิจิทัลแบบนี้มากๆ อย่าง "วิทยาการคอมพิวเตอร์" นอกจากจะเป็นสาขาวิชาที่น้องๆ หลายคนให้ความสนใจ  และยังเป็นสาขาวิชาที่ผลิตบุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องของตลาดแรงงานในปัจจุบันค่อนข้างมาก แล้วไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะต้องเจอส่วนที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชานี้แน่นอน

เตรียมตัวสอบ TCAS65 "วิทยาการคอมพิวเตอร์"
เตรียมตัวสอบ TCAS65 "วิทยาการคอมพิวเตอร์" 

แนะแนวเตรียมความพร้อม TCAS65 สู่ "วิทยาการคอมพิวเตอร์" 

คณะนี้เรียนอะไร 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จะต้องทำความเข้าใจหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดภาษาต่างๆ  โดยชั้นปีแรกๆ จะมีการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การประมวลผล ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือให้เห็นภาพคือ สื่อสารกับคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างระบบให้ทำงานได้

คณะนี้เหมาะกับใคร

 • น้องๆ แผนการเรียนวิทย์-คณิต (อาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับแผนศิลป์-คำนวณ)
 • ชื่นชอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาในวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มักจะเป็น "สาขาวิชา" ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีวิชาเอกแยกไปอีก เช่น เอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เอกคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจากสาขาวิชานี้ น้องๆ จะได้รับวุฒิ "วิทยาศาสตรบัณฑิต"

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ (บางเขน)
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ว.กำแพงแสน)
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ว.เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)
  • คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา (ว.ศรีราชา)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏอุดรธานี
  • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ว.จักรพงษภูวนารถ)
  • คณะเทคโนโลยีสังคม (ว.จันทบุรี)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วิทยาลัยรัตภูมิ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ว.ตรัง)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิปลศาสตร์
  • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (สุรินทร์)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์นนทบุรี)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์หันตรา)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25,500 บ. / ภาคการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 17,300 บ. / ภาคการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12,000 บ. / ภาคการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,000 บ. / ภาคการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18,000 บ. / ภาคการศึกษา

ตัวอย่างโครงการที่เปิดรับแต่ละรอบ (อ้างอิงข้อมูลจาก TCAS64)

รอบมหาวิทยาลัย/โครงการเกณฑ์คัดเลือกคะแนนต่ำสุด
ปี 64
รอบ 1 Portfolioมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
New! TCAS65
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 + Portfolio + ผลการเรียน + สัมภาษณ์
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการรอบ Portfolio
New! TCAS65
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 + Portfolio 
-
มหาวิทยาลัยพะเยา
โควตาครูแนะแนว
New! TCAS65
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 + ผลการเรียน
-
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการ สอวน. 
New! TCAS65
ผ่านการอบรมค่าย สอวน. + สัมภาษณ์
-
 
รอบ 2
Quota
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
วิชาสามัญ  (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)-
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
GPAX ไม่ค่ำกว่า 3.00 + สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์-
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบ 2 โควตา
New! TCAS65
NETSAT (SAT I : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ + SAT II : ความรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์)
-
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
GAT + PAT 1 + PAT 2 + วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ, คณิต 1/2)-
 
รอบ 3
Admission
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Admission 1
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 + GAT + วิชาสามัญ (คณิต 1, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์)45.3333
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 Admission 1
GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 + GAT  + PAT 1 + PAT 2 + O-NET ภาษาอังกฤษ
(TCAS65 ยกเลิกการใช้ O-NET รอติดตามเกณฑ์ปีนี้)
4011.5000
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Admission 1
GAT  + PAT 1 + PAT 2 + O-NET ภาษาอังกฤษ
(TCAS65 ยกเลิกการใช้ O-NET รอติดตามเกณฑ์ปีนี้)
48.3800 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 คณะวิทยาศาสตร์ (Admission 1)
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 + GAT + PAT 1 +PAT 2 +วิชาสามัญ  (ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)60.1900

อาชีพหลังจบการศึกษา

โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักออกแบบเว็บ, ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์, ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่เทคนิค, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิจัย

นับเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งเปิดรับน้องๆ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นน้องๆ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณคนไหนสนใจคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบระเบียบการรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครที่กำหนดไว้ให้ดีดีนะคะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS #TCAS รอบ 1 Portfolio #TCAS รอบ 2 โควตา #TCAS รอบ 3 Admission #กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ #Computer Science

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป