/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปี 2565 ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร วิทยาเขตศรีราชา  และวิทยาเขตกำแพงแสนกันไปแล้ว ก็ได้ทยอยประกาศรับสมัครของวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตบางเขนกันบ้าง รวมไปถึงโครงการที่เปิดรับสมัครรวมทุกวิทยาเขตด้วย แต่จะเป็นอย่างไร ตามไปดูกัน

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)  30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 35 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (Double degree - นานาชาติ) 15 ที่นั่ง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 70 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 50 ที่นั่ง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15 ที่นั่ง
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 15 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 80 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 140 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

 • กำลังศึกษาม.6 เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • บางสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำด้วย
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL,KU-EPT, OOPT, CU-TEP)
 • ผลคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่กำหนด
 • Portfolio (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 - 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ 3  ที่นั่ง
  • เลือกได้ 1 สาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6 ปีการศึกษา 2564
 • เป็นนร.โครงการ พสวท.
 • มี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • Portfolio
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 - 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

3. โควตาโอลิมปิกวิชาการ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ 66 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีวเคมี 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสัตววิทยา) 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3  ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ไม่ต่ำกว่าค่าย  2
 • ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 • Portfolio
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 - 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

4. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรรม 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 1 ที่นั่ง
 • คณะประมง
  • สาขาวิชาประมง 15 ที่นั่ง
 • คณะวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติ 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตววิทยา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีวเคมี 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 4 ที่นั่ง
  • สาาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3  ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 5 ที่นั่ง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 ที่นั่ง
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 40 ที่นั่ง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และดทคโนโลยีสิ่งทอ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาิวชาการพยาบาลสัตว์ 5 ที่นั่ง
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ที่นั่ง
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร ภาคพิเศษ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ-โลจิสติกส์ 5 ที่นั่ง
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
  • สาขาิวชาเคมี 3 ที่นั่ง
 • คณะประมง
  • สาขาวิชาประมง (เพาะสัตว์เลี้ยง) กำแพงแสน 15 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6
 • ผ่านโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย
 • ผลการเรียนตามที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 - 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

5. โครงการช้างเผือก

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีการเกษตร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรรม 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 1 ที่นั่ง
 • คณะประมง
  • สาขาวิชาประมง 15 ที่นั่ง
 • คณะวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติ 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตววิทยา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีวเคมี 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 4 ที่นั่ง
  • สาาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3  ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 5 ที่นั่ง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 ที่นั่ง
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 40 ที่นั่ง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และดทคโนโลยีสิ่งทอ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาิวชาการพยาบาลสัตว์ 5 ที่นั่ง
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ที่นั่ง
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร ภาคพิเศษ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ-โลจิสติกส์ 5 ที่นั่ง
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
  • สาขาิวชาเคมี 3 ที่นั่ง
 • คณะประมง
  • สาขาวิชาประมง (เพาะสัตว์เลี้ยง) กำแพงแสน 15 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 5 ที่นั่ง
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • Portfolio ผลงานตามที่กำหนด
 • บางสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำ
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 - 30 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.เกษตร #ม.เกษตรศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ บางเขน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป