/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม 1 ธันวาคมนี้ []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ เชื่อว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น้องๆ หลายคนรอคอยระเบียบการรับสมัคร หรือ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS65 กันอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้แต่ประกาศเกณฑ์คัดเลือกรอบ Quota ออกมา แต่ยังไม่มีวี่แววการรับสมัครของรอบแรก อย่างรอบ Portfolio จนกระทั่งวันนี้! มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศระเบียบการรับสมัครออกมาแล้ว ตามไปดูกันว่าจะเปิดรับสมัครสาขาวิชาอะไรบ้าง

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาชีววิทยา 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาชีวเคมี  4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เอกสถิติศาสตร์ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเคมี 4 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • เป็นนร.ทุน พสวท.ต่อเนื่องจากรร.  หรือเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาชีววิทยา 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาชีวเคมี  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เอกสถิติศาสตร์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA รายวิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผลงานจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเกษตรศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาประมง (แผนที่ 1) 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผนที่ 1) 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกกีฏวิทยา (แผนที่ 1) 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (แผนที่ 1) 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน (แผนที่ 1) 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชไร่ (แผนที่ 1) 40 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ (แผนที่ 1) 65 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกโรคพืชวิทยา (แผนที่ 1) 12 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แผนที่ 1) 30 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.70
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 25 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 17 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 16 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ 23 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 16 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หลักสูตรนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 2.75)
  • GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาฟิสิกส์ รวมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • สอบสัมภาษณ์
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, KEPT, KKU-AELT)  สำหรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 20 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • บุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคม/สถาบันชาวไร่อ้อย/จดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย/บุตรของพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาล/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม, มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์, มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม, มีส่วนร่วมในการป้องกัน-รณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นผู้พิการในประเภทที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว ของรร.ที่ร่วมโครงการวมว.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, KEPT, KKU-AELT)  สำหรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 (และเด็กซิ่ว สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • เป็นนร.ที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ของสสสวท. หรือผ่านอบรมค่าย 1  สอวน.
  • Portfolio + เรียงความ (Statement of Purpose)
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, KEPT, KKU-AELT)  สำหรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะศึกษาศาสตร์

 • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ที่นั่ง
   • เอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 21 ที่นั่ง
   • เอกการสอนภาษาไทย 20 ที่นั่ง
   • เอกคณิตศาสตรศึกษา 27 ที่นั่ง
   • เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 ที่นั่ง
   • เอกพลศึกษา 22 ที่นั่ง
   • เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 27 ที่นั่ง
   • เอกศิลปศึกษา 18 ที่นั่ง
   • เอกสังคมศึกษา 18 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ที่นั่ง
   • เอกการสอนภาษาไทย 2 ที่นั่ง
   • เอกคณิตศาสตรศึกษา 6 ที่นั่ง
   • เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 ที่นั่ง
   • เอกพลศึกษา 11 ที่นั่ง
   • เอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 ที่นั่ง
   • เอกสังคมศึกษา 4 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ที่กำหนด
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์

 • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทย์ 22 หน่วยกิต/คณิต 18 หน่วยกิต/ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทย์ 22 หน่วยกิต/คณิต 18 หน่วยกิต/ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทย์ 22 หน่วยกิต/คณิต 18 หน่วยกิต/ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • เข้าร่วมโครงการค่าย สอวน./แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลตามที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะแพทยศาสตร์

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเวชนิทัศน์ 20 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการอื่นๆ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการ MD02 76 ที่นั่ง
  • โครงการ MDX 44 ที่นั่ง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)  49 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) 21 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี  35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาไทย 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 25 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 10 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX/ GPA ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาไทย 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 10 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX/ GPA ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชากายภาพบำบัด 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 45 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • GPA  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.80
  • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 2
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • GPA  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • ทำกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (จิตอาสา/คุณธรรม/จริยธรรม)
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หรือกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก หรืองานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
  • จบประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 ที่นั่ง
  • เฉพาะนร.แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • GPA กลุ่มคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 15 ที่นั่ง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเภสัชศาสตร์

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 40 ที่นั่ง
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 40 ที่นั่ง
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ 25 ที่นั่ง
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ  (กลุ่มนร.รร.นานาชาติ/จบจากต่างประเทศ) 5 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • ต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 30% แรกของโรงเรียน
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • GPA กลุ่มคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC, KEPT, CU-TEP, TU-GET) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
  • คะแนน BMAT (ถ้ามี) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
  • คะแนน SAT (ถ้ามี) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio + หนังสือแนะนำตัว
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเทคโนโลยี

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นนร.ที่ีผ่านการอบรมไปแข่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิก หรือผ่านค่ายสอวน.
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 6 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเด็กซิ่ว
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • เป็นผู้มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา จากการทำ กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 ของรร.วิทยาศาสตร์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 13 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • เกียรติบัตร หรือรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมหรือการบริการสังคม
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio/เอกสารแนะนำตัว (Recommendation)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
  • เกียรติบัตร หรือรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมหรือการบริการสังคม
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio/เอกสารแนะนำตัว (Recommendation)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 13 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการออกแบบ 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 30 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • เป็นบุตร หรือหลานที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช่างฝีมือ ปราชญ์ชุมชน  ศิลปินท้องถิ่น ผู้สร้างหรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือมีผลงานด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 50 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล  50 ที่นั่ง
   • เอกการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม 50 ที่นั่ง
   • เอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน 40 ที่นั่ง
   • เอกการตลาด 50 ที่นั่ง
   • เอกการเงิน 35 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบัญชี 20 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล  10 ที่นั่ง
   • เอกการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม 10 ที่นั่ง
   • เอกการเงิน 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบัญชี 20 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดนตรีตะวันตก 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดนตรีไทย 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาทัศนศิลป์ 45 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร 30  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 25 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolioตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะนิติศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ 70 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, KKU-AELT
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ  20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง  20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง  20 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลงานโดดเด่นระดับโรงเรียน ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยนานาชาติ

 • โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ  15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ  15  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจสากล 15 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ  3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ  3  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจสากล 3 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ 15 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 • โครงการทุนช้างเผือก
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโครงการที่กำหนด
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  (โครงการพิเศษ) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (โครงการพิเศษ)  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)  5 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบัญชี 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 5  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน 5 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio (เรียงความ)
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ  7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบัญชี 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 20  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน 7 ที่นั่ง
  • ม.6 ปีการศึกษา 2564 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • สาขาวิชาที่เปิดรับ
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ  3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาบัญชี 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 5  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน 3 ที่นั่ง
  • GPAX  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  • Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 6 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 10 - 11 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง (ของมหาวิทยาลัย) : 17 - 18 มกราคม 2565
 • ผู้ผ่านอันดับสำรอง  ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง (ของมหาวิทยาลัย) : 22 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • สละสิทธิ์ : 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานตัวเข้าศึกษา :  16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.  64 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามระเบียบการอย่างใกล้ชิด*

เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.ขอนแก่น #Portfolio มข.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป