/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เช็กเลย! โครงสร้างข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ปี 65 พร้อมตัวอย่างข้อสอบ + เฉลย + ระดับความยาก []

วิว

สวัสดีค่ะ มีน้องๆ ถามมาเยอะ เรื่องแนวข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เนื่องจากปีนี้ ทปอ. เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการออกข้อสอบ ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะมั้ย จะยากมั้ย ซึ่ง ทปอ. ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเปิดรับสมัครสอบในวันที่ 15 ธ.ค.นี้

สำหรับปีนี้ ทปอ. จะเรียกแนวข้อสอบว่า "โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ" ความพิเศษคือ มีตัวอย่างข้อสอบให้ดูวิชาละ 1 ข้อ ที่แสดงเฉลย พร้อมบอกระดับความยากของข้อสอบด้วย ก็ช่วยประเมินน้องๆ ได้ว่า ถ้าข้อสอบระดับนี้ถือว่ายากหรือง่ายสำหรับเรา เผื่อใครต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมค่ะ

เช็กแนวทาง + ลองทำตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ปี 65
เช็กแนวทาง  + ลองทำตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ปี 65

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ปี 65

ในหน้าเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วยรายชื่อวิชา ซึ่งน้องๆ สามารถกดดูรายละเอียดแยกเป็นรายวิชาได้เลย สิ่งที่น้องๆ จะต้องดู คือ หัวข้อหรือบทเรียนที่ออกสอบ, จำนวนข้อสอบ, จำนวนคะแนน, รูปแบบข้อสอบ เพราะแต่ละวิชาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะ บ้างก็เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก, 5 ตัวเลือก บางวิชาก็มีอัตนัยด้วย  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปวางแผนการเตรียมตัวสอบของน้องๆ นั่นเองค่ะ

  

โครงสร้างข้อสอบ GAT/PAT

วิชา GAT เชื่อมโยง [20 ข้อ 150 คะแนน]

การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

(ลักษณะการตอบเป็น ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก)

วิชา GAT ภาษาอังกฤษ [ปรนัย ( 5 ตัวเลือก ) 60 ข้อ 150 คะแนน]

การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

 • 1) Expressions
 • 2) Vocabulary
 • 3) Reading Comprehension
 • 4) Structure and Writing

วิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ [45 ข้อ 300 คะแนน]

วัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

 • 1. การเชื่อมโยงความรู้ 10-14 ข้อ
  • นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ หาคำตอบทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง
 • 2. การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล 20-24 ข้อ
  • เข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ สามารถให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง  เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่มีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ
 • 3. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 10-14 ข้อ
  • ใช้รูป ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง

ข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

 • สาระจำนวนและพีชคณิต
 • สาระการวัดและเรขาคณิต
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น
 • สาระแคลคูลัส

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ [60 ข้อ 300 คะแนน]

วัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

 • 1. การเชื่อมโยงความรู้ 15 – 19 ข้อ
  • นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย เชื่อมโยง กับข้อมูล เพื่อหาคำตอบ ข้อสรุป แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 • 2. การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 24 – 28 ข้อ
  • วิเคราะห์ ประเมิน เลือกใช้ข้อมูล เพื่อเสนอสมมติฐานหรือกระบวนการสำรวจตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล ให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการยอมรับในข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
 • 3. การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 15 -19 ข้อ
  • สามารถประเมินหรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการนำเสนอรูปแบบต่างๆ ในการตีความหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

 • 1. สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 2. สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • 3. สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

 • 1. สาระชีววิทยา
 • 2. สาระเคมี
 • 3. สาระฟิสิกส์
 • 4. สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ [70 ข้อ 300 คะแนน]

เนื้อหา

 • กลศาสตร์ แรง มวลและการเคลื่อนที
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสงและเสียง
 • พลังงาน ความร้อนและของไหล
 • เคมี สารและสมบัติของสาร
 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 • พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
 • การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

สมรรถนะ

 • 1) การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
 • 2) ความถนัดเชิงช่าง
 • 3) ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
 • 4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 • 5) การแก้ปัญหา
 • 6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนข้อ

 • ปรนัย ( 5 ตัวเลือก )  60 ข้อ
 • อัตนัย ( ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข ) 10 ข้อ

PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ [34 ข้อ 300 คะแนน]

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สมรรถนะ

 • 1) การรับรู้รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
 • 2) การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • 3) ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
 • 4) ทักษะการวาดภาพ

จำนวนข้อ

 • ปรนัย ( 5 ตัวเลือก ) 20 ข้อ
 • ปรนัย ( เลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน ) 10 ข้อ
 • อัตนัย 4 ข้อ

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู [ปรนัย (5 ตัวเลือก) 120  ข้อ 300 คะแนน]

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม
  • วัดแววความเป็นครู
  • ความรู้ทั่วไป
  • ความถนัดด้านภาษา
  • ความถนัดด้านเหตุผล
  • ความถนัดด้านตัวเลข
  • ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์

สมรรถนะ

 • 1) สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู
 • 2) สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ [100 ข้อ 300 คะแนน]

เนื้อหา

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/ การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ ศิลปะการแสดง

สมรรถนะ

 • 1) ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง  3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • 2) การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
 • 3) การรับรู้ภาพด้วยสายตา เพื่อการจำลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนำมาสร้างแรงบันดาลใจ และงานสร้างสรรค์
 • 4) พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
 • 5) พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
 • 6) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

จำนวนข้อ

 • ปรนัย ( 5 ตัวเลือก ) 90 ข้อ
 • ปรนัย ( เลือกคำตอบที่ สัมพันธ์กัน ) 10 ข้อ

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)
 • การอ่านจับใจความ
 • บทสนทนา

สมรรถนะ

 • 1) ความสามารถในการอ่าน
 • 2) ความสามารถในการเขียน
 • 3) ความสามารถในการสื่อสาร

PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)

สมรรถนะ

 • 1) การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมัน
ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (Ausdrücke und Wendungen in Alltagssituationen)
 • 2) การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน (Lesen: Lücken- und Lesetexte)

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

สมรรถนะ

 • 1) ความสามารถในการสื่อสาร
 • 2) ความสามารถในการเขียน
 • 3) ความสามารถในการอ่าน

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

สมรรถนะ

 • 1) ความสามารถในการสื่อสาร
 • 2) ความสามารถในการอ่าน
 • 3) ความสามารถในการเขียน

(ในข้อสอบมีข้อสอบฉบับตัวย่อ (ส่วนหน้า) และฉบับตัวเต็ม (ส่วนหลัง) ให้เลือกทำฉบับใดฉบับหนึ่ง)

PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

สมรรถนะ

ความสามารถในการอ่าน

PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • ความเข้าใจภาษา

สมรรถนะ

 • 1) ความสามารถในการอ่านเขียน
 • 2) ความสามารถในการแปลความ
 • 3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี  [ปรนัย (4 ตัวเลือก) 100 ข้อ 300 คะแนน] 

เนื้อหา

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

สมรรถนะ

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการอ่าน
โครงสร้างข้อสอบวิชาสามัญ 65
โครงสร้างข้อสอบวิชาสามัญ 65

โครงสร้างข้อสอบวิชาสามัญ 

วิชาภาษาไทย [ปรนัย (5 ตัวเลือก) 50 ข้อ 100 คะแนน]

เนื้อหา

 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความ ที่อ่าน
 • ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

การเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

การพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย
 • ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนานถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

วิชาสังคมศึกษา [ปรนัย (5 ตัวเลือก) 50 ข้อ 100 คะแนน]

1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ สังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3) เศรษฐศาสตร์

 • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4) ประวัติศาสตร์

 • เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีป เอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
 • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

5) ภูมิศาสตร์

 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตมีจิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชาภาษาอังกฤษ [ปรนัย (5 ตัวเลือก) 80 ข้อ 100 คะแนน]

 • Listening & Speaking Skills
  • Situation dialogues
 • Reading Skills
  • Graph/chart/diagram/table
  • Different Types of Texts
 • Writing Skills
  • Paragraph Completion
  • Paragraph Organization

วิชาคณิตศาสตร์ 1   [30 ข้อ 100 คะแนน]

จำนวนเเละพีชคณิต 15 – 17 ข้อ

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • จำนวนจริงและพหุนาม
 • ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จํานวนเชิงซ้อน
 • เมทริกซ์
 • ลําดับและอนุกรม

การวัดและเรขาคณิต 3 – 5 ข้อ

 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอร์ในสามมิติ

สถิติและความน่าจะเป็น 6 – 8 ข้อ

 • สถิติ
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น

แคลคูลัส 2 – 4 ข้อ

 • แคลคูลัส

วิชาฟิสิกส์ [30 ข้อ 100 คะแนน]

กลศาสตร์ 8-10 ข้อ

 • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงและกฎการเคลื่อนที่
 • สมดุลกลของวัตถุ
 • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 • โมเมนตัมและการชน
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

คลื่นกลและแสง 6-8 ข้อ

 • คลื่น
 • เสียง
 • แสง

ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ

 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแส
 • แม่เหล็กและไฟฟ้า
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร 3-5 ข้อ

 • ความร้อนและแก๊ส
 • ของแข็งและของไหล

ฟิสิกส์แผนใหม่ 2-4 ข้อ

 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

วิชาเคมี  [45 ข้อ 100 คะแนน]

สมบัติของธาตุและสารประกอบ 18 – 20 ข้อ

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 20 – 22 ข้อ

 • ปริมาณสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด–เบส
 • ไฟฟ้าเคมี

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 4 – 6 ข้อ

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • โมล
 • สารละลาย

วิชาชีววิทยา    [50 ข้อ 100 คะแนน]

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 4-6 ข้อ

 • การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
 • การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
 • ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆของโลก
 • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 • ประชากร
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6-8 ข้อ

 • โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การหายใจระดับเซลล์
 • การแบ่งเซลล์

ระบบและการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ 15-17 ข้อ

 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
 • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • การเคลื่อนที่
 • พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืช 7-9 ข้อ

 • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืชและการลำเลียงของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุกรรมและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 5-7 ข้อ

 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • สมบัติและหน้าที่สารพันธุกรรม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 5-7 ข้อ

 • การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
 • พันธุศาสตร์ประชากร
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • อนุกรมวิธาน

วิชาคณิตศาสตร์ 2 [30 ข้อ 100 คะแนน]

จำนวนเเละพีชคณิต 14-16 ข้อ

 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • จำนวนจริงและพหุนาม
 • ฟังก์ชัน
 • ลําดับและอนุกรม
 • ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน

สถิติและความน่าจะเป็น 14–16 ข้อ

 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป [32 ข้อ 100 คะแนน]

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8-10 ข้อ

 • ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

วิทยาศาสตร์กายภาพ 15-17 ข้อ

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • สารโคเวเลนต์
 • สารประกอบไอออนิก
 • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • พอลิเมอร์
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกัมมันตรังสี
 • การเคลื่อนที่และแรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • พลังงานทดแทน
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ

 • เอกภพและกาแล็กซี
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • ธรณีพิบัติภัย
 • การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 • ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

ตัวอย่างแนวข้อสอบ เฉลย และการบอกระดับความยาก

สำหรับน้องๆ ทีอยากรู้ว่าแนวข้อสอบนั้นแตกต่างจากข้อสอบเก่าที่เคยทำมาหรือเปล่า สามารถกดลองทำตัวอย่างข้อสอบที่มีบนเว็บได้นะคะ เฉลี่ยวิชาละ 1 ข้อ ยกเว้นวิชาที่มีรูปแบบมากกว่า 1 รูปแบบก็จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูมากกว่า 1 ข้อค่ะ ซึ่งนอกจากเฉลยแล้วยังมีบอกระดับความยากด้วย

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย วิชาสามัญ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย วิชาสามัญ
ตัวอย่างข้อสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบวิชา GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อสอบวิชา GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 

สำหรับน้องๆ ที่ไม่รู้ว่าต้องไปตามดูที่ไหน ก็กดไปดูได้ที่ลิ้งก์นี้เลย!  https://blueprint.mytcas.com/ อย่าลืมตรวจเช็กวิชาที่เราต้องสอบว่ามีกี่ข้อ รูปแบบข้อสอบเป็นอัตนัยหรือปรนัย เพื่อประโยชน์ของตัวน้องๆ เองนะคะ และที่สำคัญที่สุด การสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ จะเปิดรับสมัครพร้อมกัน  15 - 28 ธันวาคมนี้นะคะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แนวข้อสอบ GAT/PAT #แนวข้อสอบวิชาสามัญ #GAT/PAT #วิชาสามัญ #โครงสร้างข้อสอบ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป