/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล []

วิว

สวัสดีค่ะน้อง ช่วงนี้แต่ละมหาวิทยาลัยผลัดกันประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรอบ Admission ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกัน โดย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยล่าสุดที่ได้เผยแพร่รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกออกมา ซึ่งน้องๆ ก็สามารถนำไปใช้วางแผน และเตรียมตัวสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ได้

ม.มหิดลเผยเกณฑ์ รอบ Admission65 ใช้ GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ม.มหิดลเผยเกณฑ์ รอบ Admission65 ใช้ GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

 มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดลในรอบนี้ เตรียมรับสมัครทั้งหมด 67 สาขาวิชา รวมกว่า 2,282 ที่นั่ง ซึ่งจะมีการกำหนด GPAX ขั้นต่ำเกือบทุกสาขาวิชา และบางสาขาวิชายังกำหนดเป็นค่าน้ำหนักด้วย ส่วนในเรื่องของคะแนนสอบ มีการกำหนดใช้คะแนน GAT/PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ กสพท และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ/มหาวิทยาลัยเอง  

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท)
  • สาขาวิชากายอุปกรณ์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท)
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
  • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
  • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกแก้ไขการพูด
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กสพท)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท)
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (นานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาธรณีศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • สาขาวิชาศาสนศึกษา
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (โครงการสามัญ)
  • สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (โครงการอาชีวศึกษา)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

เกณฑ์คัดเลือก

คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม
คลิกเพื่อดูฉบับเต็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจยื่นสมัครรอบ Admission มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องรอติดตามคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังด้วย

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 3 Admission #ม.มหิดล #Admission ม.มหิดล #tcas mahidol

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป