/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (7 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แนนนี่จะพาน้องๆ ไปดูระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือก TCAS65 รอบโควตา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกัน ซึ่งในรอบนี้เปิดรับทั้งหมด 7 โครงการด้วยกัน และแอบกระซิบตั้งแต่ต้นเลยว่า  มีบางโครงการเปิดรับน้องๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ภาคเหนือก็สามารถยื่นสมัครกันได้

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (7 โครงการ)

1. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ใช้ GAT/PAT)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาจีนศึกษา 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ที่นั่ง
 • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน  15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการบัญชี 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 40 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (2 ปริญญา) 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • โรงเรียน/สถาบันอยู่ใน 17 จ.ภาคเหนือ หรือเป็นรร.เครือข่าย
 • บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
 • คะแนน GAT/PAT
 • สมัครได้ 2 อันดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

2. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ใช้วิชาสามัญ)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาจีนศึกษา 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 50 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 80 ที่นั่ง
 • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน  15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการบัญชี 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 40 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 40 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 60 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (2 ปริญญา) 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • โรงเรียน/สถาบันอยู่ใน 17 จ.ภาคเหนือ หรือเป็นรร.เครือข่าย
 • บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
 • คะแนนวิชาสามัญ
 • สมัครได้ 2 อันดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

3. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (ใช้วิชาสามัญ + GAT/PAT)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • โรงเรียน/สถาบันอยู่ใน 17 จ.ภาคเหนือ หรือเป็นรร.เครือข่าย
 • GPAX 10%
 • คะแนน GAT/PAT
 • คะแนนวิชาสามัญ
 • สมัครได้ 1 อันดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

4. โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานม.แม่ฟ้าหลวง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • โรงเรียน/สถาบันอยู่ในจ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 • คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

5. โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 23 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 • คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

6. โควตาภาคเหนือ (ทันตแพทย์)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 18 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • โรงเรียน/สถาบันอยู่ในจ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 • คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

7. โควตาภาคเหนือ (แพทย์)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 24 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • มีภูมิลำเนา และโรงเรียน/สถาบันอยู่ในจ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.25
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 • คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร/ชำระเงิน : 1 - 17 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาทันตแพทย์) : 22 - 23 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาทันตแพทย์) : 26 - 29 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 - 3 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4 - 5  พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 2 โควตา #ม.แม่ฟ้าหลวง #มฟล. #MFU-TCAS #โควตาภาคเหนือ #โควตา มฟล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป