/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ม.ธรรมศาสตร์ เผยยอดผู้สมัคร Portfolio 1.2 ทุกคณะ []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าเราจะเปิดปีใหม่ พ.ศ. 2565 กันมาแล้ว แต่หลายๆ มหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับสมัครรอบ Portfolio กันอยู่ ซึ่งก็มีทั้ง Portfolio ครั้งที่ 1 และรับสมัครรอบ 1.2  หรือ ครั้งที่ 2 นั่นเอง และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 อยู่ อย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก็ได้มีการเผยแพร่สถิติผู้สมัครในรอบนี้อยู่ด้วย แอบกระซิบตรงนี้เลยว่า มีหลายคณะที่ยังไม่มีผู้สมัครเลย!

โค้งสุดท้าย! Port 1.2 มธ. ปิด 10 ม.ค.นี้ ยังสมัครไม่เต็มจำนวนหลายสาขา
โค้งสุดท้าย! Port 1.2 มธ. ปิด 10 ม.ค.นี้ ยังสมัครไม่เต็มจำนวนหลายสาขา

 ม.ธรรมศาสตร์เผยจำนวนผู้สมัคร Portfolio 1.2 ครบทุกคณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 ทั้งหมด 4 โครงการหลักๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 และจะปิดรับวันสุดท้ายในวันที่ 10 มกราคม 2565 นี้ โดยระหว่างที่กำลังเปิดรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศจำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา ของแต่ละโครงการไว้ด้วย วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ กัน

โครงการ Portfolio 1.2 (อัปเดทหลังปิดรับสมััคร)

คณะสาขาวิชาจำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้สมัคร
คณะรัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครอง5100
เอกการระหว่างประเทศ5108
เอกบริหารรัฐกิจ552
คณะเศรษฐศาสตร์60182
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์30231
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)1556
คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์1598
สาขาวิชาภาษาไทย1559
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2087
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน1525
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา518
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ10275
สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)70100
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)5093
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10286
สาขาวิชาคณิตศาสตร์1055
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์529
สาขาวิชาเคมี1592
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10148
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร1086
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1589
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ1019
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1018
สาขาวิชาฟิสิกส์1028
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์1024
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์525
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม549
สาขาวิชาสถิติ537
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1538
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ1056
สาขาวิชาสถิติ โครงการพิเศษ1011
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพิเศษ1014
สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ โครงการพิเศษ 109
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ลำปาง)1020
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ โครงการพิเศษ1014
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์10634
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี20281
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล20299
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า20371
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา20448
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ20291
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการพิเศษ 20134
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ โครงการพิเศษ2061
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง โครงการพิเศษ 2068
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศูนย์พัทยา)1051
หลักสูตร 2 สถาบัน TEP (นานาชาติ)3030
หลักสูตร TEPE (นานาชาติ)1517
คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัด5338
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย15164
สาขาวิชาการจัดการกีฬา โครงการพิเศษ 130533
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ70189
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30750
คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ319
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น562
สาขาวิชาการละคอน10289
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) 106
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ)75121
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ717
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) โครงการพิเศษ1044
สาขาวิชาสถาปัตยเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพิเศษ1039
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โครงการพิเศษ560
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้65264
วิทยาลัยนวัตกรรมสาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล โครงการพิเศษ35250
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ30135
วิทยาลัยสหวิทยาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล โครงการพิเศษ1052
สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ537
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)1013
สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) โครงการพิเศษ511
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม โครงการพิเศษ2036

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.) (ข้อมูล 7 ม.ค.65)

คณะสาขาวิชาจำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้สมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์303
สาขาวิชาสถิติ0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0
สาขาวิชาเคมี0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ0
สาขาวิชาฟิสิกส์1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ1
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์0
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)50

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สสวท.) (ข้อมูล 7 ม.ค.65)

คณะสาขาวิชาจำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้สมัคร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาบัญชี16
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ2
คณะเศรษฐศาสตร์ 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์71
สาขาวิชาสถิติ0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม0
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0
สาขาวิชาเคมี0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์0
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ0
สาขาวิชาฟิสิกส์0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ0
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์0
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า40
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์11
สาขาวิชากายภาพบำบัด10
คณะทันตแพทยศาสตร์12
คณะพยาบาลศาสตร์14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์10
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน10
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์10
สาขาวิชาการผังเมือง10
คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย11
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม1
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม0
คณะเภสัชศาสตร์13
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ นานาชาติ40
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ นานาชาติ0
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ0
วิทยาลัยนวัตกรรมสาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ10
สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล โครงการพิเศษ0
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ นานาชาติ0

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ข้อมูล 7 ม.ค.65)

คณะสาขาวิชาจำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์1063
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาบัญชี320
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ344
คณะรัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครอง322
 เอกการระหว่างประเทศ22
 เอกบริหารรัฐกิจ17
คณะเศรษฐศาสตร์215
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์48
คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา536
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน226
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์36
สาขาวิชาคณิตศาสตร์0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์0
สาขาวิชาเคมี0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร2
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ0
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 0
สาขาวิชาฟิสิกส์1
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1
สาขาวิชาสถิติ0
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์36
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล7
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า8
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา7
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ4

หมายเหตุ : จำนวนผู้สมัครสีเขียว = ผู้สมัครยังน้อยกว่าจำนวนรับ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.
คลิก
 

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจยื่นสมัครรอบ Portfolio 1.2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งสาขาวิชาที่มีคนสมัครเยอะแล้ว หรือสาขาวิชาที่ยังมีที่ว่า ก็สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 มกราคมนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Portfolio #Portfolio 1.2 #ม.ธรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

    • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

      ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป