/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

18 ก.ค.-28 ส.ค. 65 นี้ ม.เกษตรศาสตร์ รับเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 17 รอบที่ 3 []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ  สำหรับใครที่สนใจยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พลาดไม่ได้เลยกับโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตในอนาคตได้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีโควตาพิเศษในรอบ Portfolio สำหรับน้องๆ กลุ่่มนี้ด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยเตรียมเปิดรับสมัครรอบที่ 3 กลางเดือนมิถุนายน 65 นี้

ม.เกษตรศาสตร์ รับโครงการเรียนล่วงหน้าอีกรอบ พร้อมเผยเกณฑ์โควตาเข้ารอบ Portfolio66
ม.เกษตรศาสตร์ รับโครงการเรียนล่วงหน้าอีกรอบ พร้อมเผยเกณฑ์โควตาเข้ารอบ Portfolio66

18 ก.ค. - 28 ส.ค. 65 นี้ ม.เกษตรศาสตร์ รับเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 17 รอบที่ 3

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครการเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า ใน 2 รูปแบบ คือ  1. เรียนแบบ Audit หรือการเรียนไม่เก็บผลการเรียน ไม่มีการเข้าสอบ และ 2. เรียนแบบเก็บเครดิต หรือสะสมผลการเรียน  มีการสอบวัดผลตามปกติ  โดยมีกำหนดเกณฑ์คัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนม. 4 - 6  ที่จะเข้าศึกษาต่อใน TCAS66 - TCAS68
  • ม.6 หรือ #dek66
  • ม.5 หรือ #dek67
  • ม.4 หรือ #dek68

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาทีี่เปิดสอนวันสอบกลางภาควันสอบไล่
การตลาดเบื้องต้น (ภาษาไทย)8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
การตลาดเบื้องต้น (International)8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
ภาษาอังกฤษ 18 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
เคมี8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
คณิตศาสตร์8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
ฟิสิกส์8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
ชีววิทยา8 - 9 ตุลาคม 65 หรือ
15 - 16 ตุลาคม 65
19 - 20 พฤศจิกายน 2565

การเทียบผลการเรียน

 • ผลการเรียน มีอายุ 3 ปีปฏิทิน หรือจะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568
 • เทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้เกรด 2.00 หรือ ระดับ C ขึ้นไป

ค่าเรียน

 • เรียนแบบเก็บเครดิต/สะสมผลการเรียน : 4,500 - 5,000 บาท
 • เรียนแบบ Audit (ไม่เก็บผลการเรียน) : 500 - 1,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา ที่มีโควตาพิเศษใน TCAS66 หรือ Portfolio66

 • วิทยาเขตบางเขน
  • คณะเกษตร 12 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมีการเกษตร
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
   • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
   • สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
   • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • คณะประมง 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาประมง
  • คณะวนศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • คณะบริหารธุรกิจ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
  • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
   • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ 104 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สาขาวิชาชีวเคมี
   • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
   • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
   • สาขาวิชาสถิติ
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาสัตววิทยา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 57 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีสิ่งทอ
  • คณะสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณะเกษตร 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • คณะประมง 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาประมง เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาเขตเฉตลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 50 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
   • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาเขตศรีราชา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 25 ที่นั่ง
   • าขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาฟิสิกส์

กำหนดการรับสมัครรอบที่ 3

 • ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (แบบเก็บเครดิต) : 18 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2565
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ (แบบเก็บเครดิต) :  29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565
 • ลงทะเบียนเรียนแบบ Audit : สมัครได้ตลอดเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการสมัคร

สำหรับใครที่ไม่สามารถยื่นสมัครเข้าโควตาของมหาวิทยาลัยไม่ต้องกังวลไปนะคะ ยังสามารถยื่นสมัครในรอบอื่นๆ ได้ตามปกติ และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ก็ยังคงสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS66 #TCAS67 #TCAS68 #เรียนล่วงหน้า #เรียนล่วงหน้า ม.เกษตรฯ #ม.เกษตรศาสตร์ #มก. #TCAS รอบ 1 Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป