ซ่อน
แสดง

นับถอยหลัง เหลือเวลาอีกไม่มากก็จะเป็นช่วงเลือกคณะรอบ Admission แล้ว ใครยังไม่เคยศึกษาเกณฑ์คัดเลือกรอบ 3 รีบเลยนะคะ หากดูกันตอนใกล้ๆ อาจจะดูไม่ทัน เพราะข้อมูลมีเยอะมากจริงๆ  

ข้อมูลรอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง มีเปิดรับมากกว่า 1,300 ที่นั่ง แต่จะแบ่งรูปแบบการรับเป็น 4 รูปแบบ อิงจากเกณฑ์คะแนนค่ะ ดังนั้น หากน้องๆ มีคะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถสมัครได้ โดยเลือกรูปแบบกับคะแนนที่ตัวเองมี

ผ่าเกณฑ์ Admission 66 : ม.แม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เปิดรับกี่สาขา :  ประมาณ 34 สาขา
 • จำนวนรับทั้งหมด : รวม 4 โครงการ 1,390 ที่นั่ง
 • คณะที่รับเยอะที่สุด : รับ 150 ที่นั่ง คือ นิติศาสตร์
 • คณะที่รับน้อยที่สุด : มี 2 สาขาวิชาที่รับ 5 ที่นั่งคือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์และกายภาพบำบัด

ผ่า "เกณฑ์" น่าสนใจ รอบ 3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง

1. ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มโอกาสให้กับน้องๆ ด้วยการแบ่งเกณฑ์การรับสมัครออกเป็น 4 แบบใหญ่ ตามรูปแบบคะแนนสอบ หากสาขานั้นๆ เปิดรับมากกว่า 1 รูปแบบ น้องๆ ก็สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 รูปแบบ สำหรับ 4 รูปแบบที่เปิดรับสมัครนั้น มีดังนี้

 • รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT
 • รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level
 • รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level
 • รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level

2. สาขาส่วนใหญ่ จะเปิดรับ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ TGAT/TPAT, รูปแบบ A-Level, รูปแบบ TGAT/TPAT และ A-Level ดังนั้นหากคณะที่น้องๆ สนใจ เปิดรับทั้ง 3 รูปแบบ ก็สามารถเลือกไว้ 3 อันดับได้เลย เพราะเกณฑ์ต่างกัน นับเป็นคนละรหัสสาขาค่ะ

3. แต่คณะที่เปิดรับด้วยรูปแบบ GPAX TGAT/TPAT และ A-Level มีเพียง 2 สาขาเท่านั้น คือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ กายภาพบำบัด ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน รับเพียงสาขาละ 5 ที่นั่งเท่านั้น

4. กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนจีน  จะกำหนดจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรีนยรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

5. ระวัง! กลุ่มสาขาที่เกี่ยวกับภาษาจีน รูปแบบการใช้ผลคะแนน A-Level จะกำหนดขั้นต่ำ A-Level วิชาภาษา ไว้ค่อนข้างสูง ทั้ง สาขาวิชาจีนศึกษา (ภาษาจีน), ภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาจีน), ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีน) เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดไว้ทั้งวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีใช้คะแนนกลุ่มวิชา TGAT/TPAT 2 ตัว คือ TGAT ความถนัดทั่วไป และ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ใครจะสมัครสาขานี้จะต้องมีคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ด้วย ส่วน A-Level ใช้วิชา คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

7. ทั้งมหาวิทยาลัย มีเพียงสาขาเดียวที่ใช้คะแนน TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ นั่นคือ สาขาการสอนภาษาจีน

8. กลุ่มรูปแบบที่ใช้คะแนน A-Level มีมากถึง 15 สาขาที่เปิดรับทั้งรูปแบบวิชาสอบคณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 น้องๆ มีวิชาไหนก็สามารถสมัครได้ ได้แก่

 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • ธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบ 2 ปริญญา)
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร

นอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้ว กลุ่มสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ฟิสิกส์หรือเคมี ก็เปลี่ยนไปใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วย เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี 2 เกณฑ์คือ เกณฑ์แรก TGAT+TPAT3+A-Level คณิต1+ฟิสิกส์+ภาษาอังกฤษ และเกณฑ์ที่ 2 ใช้  TGAT+TPAT3+A-Level คณิต2+วิทยาศาสตร์ประยุกต์+ภาษาอังกฤษ

9. รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้คะแนน TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมด้วย  

10. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เปิดรับผ่านเกณฑ์คัดเลือกรูปแบบเดียว คือ รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level รับ 60 ที่นั่ง น่าสนใจมาก เพราะไม่ใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เลย เกณฑ์หลักใช้แค่ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมี A-Level ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

เกณฑ์รูปแบบใช้ TGAT/TPAT

เกณฑ์รูปแบบใช้คะแนน A-Level

เกณฑ์รูปแบบใช้คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level

เกณฑ์ใช้คะแนน GPAX, TGAT/TPAT และ A-Level

คำแนะนำจากพี่เด็กดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แยกระเบียบการไว้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ 1 คณะ จะมีรับ 2 เกณฑ์ แต่บางคณะก็เปิดรับถึง 3 เกณฑ์ ในการเลือก 10 อันดับรอบ Admission จริง น้องๆ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบนะคะ เช่น หากมีทั้งคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ก็สามารถเลือกคณะเดียวกันแต่ 2 เกณฑ์ได้  เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติดในคณะนั้นๆ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง รูปแบบ TGAT/TPAT คลิก
 • ระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง รูปแบบ A-Level คลิก
 • ระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง รูปแบบ TGAT/TPAT และ A-Level คลิก
 • ระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง รูปแบบ GPAX, TGAT/TPAT และ A-Level คลิก

ตอนนี้พี่ๆ อัปเดตเกณฑ์ไปประมาณ 10 มหาวิทยาลัยแล้ว น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.tcas.in.th/tcas-insight ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยรอน้องๆ อยู่ค่ะ :)

 

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

2 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด