สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 1 Portfolio ไปแล้ว 6  โครงการ  รับเพิ่มรอบ 1.5 อีก 1 โครงการ โดยจะเปิดรับสมัครกว่า 45 สาขาวิชา รวมแล้วกว่า 1,787 ที่นั่งกันเลย

TCAS67 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบ 1.5)
TCAS67 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบ 1.5)

TCAS67 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบ 1.5)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 60 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาภาษาจีน 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ 80 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการ 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบัญชี 80 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.60
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา 35 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย 35 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาชีววิทยา 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเคมี 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) 60 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) 60 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 25 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   40 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ 60 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
  • สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการการบิน 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คณะครุศาสตร์
  • เอกการประถมศึกษา 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เอกการศึกษาปฐมวัย 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เอกคณิตศาสตรศึกษา 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เอกดนตรีศึกษา 40 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เอกภาษาไทย 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เอกภาษาอังกฤษ 42 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เอกวิทยาศาสตร์ 50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เอกสังคมศึกษา  50 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 30 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • GPA วิทย์/คณิต/อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 20  ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 20 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 20 ที่นั่ง
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • วิทยาลัยนาหว้า
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า
 • TGAT, TPAT3 (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 2 พฤศจิกายน 2566 - 5 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 มกราคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด