ย้อนกลับ

By Dek-D.com

STEP 1
คะแนนของคุณ

วิชาเฉพาะแพทย์

คะแนนรวม 3 ฉบับเต็ม 300 คะแนน

วิชาสามัญ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน/วิชา

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

ระวัง! การใส่เลข 0 หมายถึงได้ 0 คะแนนวิชานั้น
ต้องใช้คะแนนครบทั้ง 7 วิชา จึงจะสามารถสมัครได้

สายการเรียน

STEP 2
เลือกรูปแบบการคำนวณ
1