ย้อนกลับ

โปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS จุฬาฯ 3.1 by Dek-D.com

STEP 1
คะแนนของคุณ

เกรดเฉลี่ย (GPAX)

คะแนนเต็ม 4.00

GAT/PAT (14 วิชา)

คะแนนเต็ม 300 คะแนน/วิชา

GAT ความถนัดทั่วไป

PAT1 คณิต

PAT2 วิทย์

PAT3 วิศวฯ

PAT4 สถาปัตย์

PAT5 ครู

PAT6 ศิลป์ฯ

PAT7.1 ฝรั่งเศส

PAT7.2 เยอรมัน

PAT7.3 ญี่ปุ่น

PAT7.4 จีน

PAT7.5 อาหรับ

PAT7.6 บาลี

PAT7.7 เกาหลี

วิชาสามัญ (7 วิชา)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน/วิชา

09 ภาษาไทย

19 สังคมศึกษาฯ

29 ภาษาอังกฤษ

39 คณิตศาสตร์ 1

49 ฟิสิกส์

59 เคมี

69 ชีววิทยา

ระวัง! การใส่เลข 0 หมายถึงได้ 0 คะแนนวิชานั้น
STEP 2
เลือกคณะ/สาขา ที่อยากเข้า