การรับรายได้จากการขายนิยาย


นักเขียนจะได้รายได้จากการขายในอัตรา


100 Coins เท่ากับ 36 บาท


ซึ่งสามารถดูยอดขายได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะสรุปยอดขาย ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่สุดท้ายของเดือน หากนักเขียนมียอดขาย 300 Coins ขึ้นไป เว็บไซต์จะโอนเงินเข้าบัญชีที่นักเขียนลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป (หากติดวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ จะนับวันทำการถัดไป)


ในกรณีที่นักเขียนยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน หรือต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงิน นักเขียนจะต้องลงทะเบียนบัญชีภายในสิ้นเดือน

หากยอดขายไม่ถึง 300 Coins หรือนักเขียนไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน ภายในสิ้นเดือน ยอดขายเดือนนั้นจะสะสมและรอโอนรวมกับยอดขายเดือนถัดไป
หมายเหตุ: วันทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์


สำหรับนักเขียนที่ขายนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D
สามารถเลือกลงทะเบียนรับเงินได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

รับเงินแบบบุคคลธรรมดา

คือการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบบุคคลทั่วไป
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคาร
  (ชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน)

รับเงินแบบนิติบุคคล

คือการรับเงินผ่านบริษัทจดทะเบียนแบบนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (หรือแบบ ภ.พ.20)
 • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
ลงทะเบียนรับเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ writer@dek-d.com

รายได้ของนักเขียน จะคำนวณการหักภาษีอย่างไร


  รายได้ที่โอนเข้าบัญชีของนักเขียน บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนด ซึ่งนักเขียนสามารถขอเรียกคืนภาษีที่หักได้ตอนยื่นภาษีประจำปี

  อัตราการหักภาษีคำนวณจาก รายได้สะสม ของนักเขียนใน 1 ปีปฏิทิน

  บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
  ใช้อัตรา 5% ใช้อัตรา 3%
  คำถามที่พบบ่อย