การรับรายได้จากการขายนิยาย


นักเขียนจะได้รายได้จากการขายในอัตรา


100 Coins เท่ากับ 36 บาท


ซึ่งสามารถดูยอดขายได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะสรุปยอดขายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยเป็นยอดขายตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือนก่อนหน้าจนถึงวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ หากนักเขียนมียอดขาย 300 Coins ขึ้นไป เว็บไซต์จะโอนเงินเข้าบัญชีที่นักเขียนลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (หากติดวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ จะนับวันทำการถัดไป)

ในกรณีที่นักเขียนยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน หรือต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงิน นักเขียนจะต้องลงทะเบียนบัญชีภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน

หากยอดขายไม่ถึง 300 Coins หรือนักเขียนไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน ยอดขายเดือนนั้นจะสะสมและรอโอนรวมกับยอดขายเดือนถัดไป
หมายเหตุ: วันทำการคือวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์


สำหรับนักเขียนที่ขายนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D
สามารถเลือกลงทะเบียนรับเงินได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

รับเงินแบบบุคคลธรรมดา

คือการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบบุคคลทั่วไป
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคาร
  (ชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน)

รับเงินแบบนิติบุคคล

คือการรับเงินผ่านบริษัทจดทะเบียนแบบนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (หรือแบบ ภ.พ.20)
 • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
ลงทะเบียนรับเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ writer@dek-d.com

รายได้ของนักเขียน จะคำนวณการหักภาษีอย่างไร


  รายได้ที่โอนเข้าบัญชีของนักเขียน บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนด ซึ่งนักเขียนสามารถขอเรียกคืนภาษีที่หักได้ตอนยื่นภาษีประจำปี

  อัตราการหักภาษีบุคคลธรรมดาคำนวณจาก รายได้สะสม ของนักเขียนใน 1 ปีปฏิทิน

  ตั้งแต่ ถึง ภาษี
  0 300,000 5%
  300,001 500,000 10%
  500,001 750,000 15%
  750,001 1,000,000 20%
  1,000,001 2,000,000 25%
  2,000,001 5,000,000 30%
  5,000,001 ขึ้นไป 35%

  อัตราการหักภาษีนิติบุคคล ใช้อัตรา 3%

  คำถามที่พบบ่อย