การรับรายได้จากการขายนิยาย


นักเขียนจะได้รายได้จากการขายในอัตรา


100 Coins เท่ากับ 36 บาท


ซึ่งสามารถดูยอดขายได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะสรุปยอดขายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยเป็นยอดขายตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือนก่อนหน้าจนถึงวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ หากนักเขียนมียอดขาย 300 Coins ขึ้นไป เว็บไซต์จะโอนเงินเข้าบัญชีที่นักเขียนลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป

ในกรณีที่นักเขียนยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน หรือต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงิน นักเขียนจะต้องลงทะเบียนบัญชีภายในวันสุดท้ายของเดือน

หากยอดขายไม่ถึง 300 Coins หรือนักเขียนไม่เคยลงทะเบียนบัญชีรับเงิน ภายในวันสุดท้ายของเดือน ยอดขายเดือนนั้นจะสะสมและรอโอนรวมกับยอดขายเดือนถัดไป
หมายเหตุ: วันทำการคือวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์


สำหรับนักเขียนที่ขายนิยายบนเว็บไซต์ Dek-D
สามารถเลือกลงทะเบียนรับเงินได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

รับเงินแบบบุคคลธรรมดา

คือการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบบุคคลทั่วไป
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคาร
  (ชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน)

รับเงินแบบนิติบุคคล

คือการรับเงินผ่านบริษัทจดทะเบียนแบบนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (หรือแบบ ภ.พ.20)
 • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน
ลงทะเบียนรับเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ writer@dek-d.com

รายได้ของนักเขียน จะคำนวณการหักภาษีอย่างไร


  รายได้ที่โอนเข้าบัญชีของนักเขียน บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนด ซึ่งนักเขียนสามารถขอเรียกคืนภาษีที่หักได้ตอนยื่นภาษีประจำปี

  อัตราการหักภาษีบุคคลธรรมดาคำนวณจาก รายได้สะสม ของนักเขียนใน 1 ปีปฏิทิน

  ตั้งแต่ ถึง ภาษี
  0 300,000 5%
  300,001 500,000 10%
  500,001 750,000 15%
  750,001 1,000,000 20%
  1,000,001 2,000,000 25%
  2,000,001 5,000,000 30%
  5,000,001 ขึ้นไป 35%

  อัตราการหักภาษีนิติบุคคล ใช้อัตรา 3%

  คำถามที่พบบ่อย