ช่วงคะแนน PAT7 ภาษาเกาหลี

วิชา รอบ ช่วงคะแนน/จำนวนผู้สอบ รวม ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

180.00

210.00

240.00

270.00

300.00

PAT7 1/61 0 283 1,906 1,027 356 194 134 78 69 40 4,087 103.27 45.29